ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Download

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556  กรมสุขภาพจิต 268  119 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557  กรมสุขภาพจิต 186  90 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558  กรมสุขภาพจิต 194  92 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559  กรมสุขภาพจิต 247  122 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559  กรมสุขภาพจิต 401  246 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ. 2558-2559)  กรมสุขภาพจิต 286  125 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558  กรมสุขภาพจิต 972  846 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 308  227 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561  กรมสุขภาพจิต 1,121  513 
  แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)  กรมสุขภาพจิต 1,019  472 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)  กรมสุขภาพจิต 675  304 
  พรบ.สุขภาพจิตแห่งชาน ปี 2551  กรมสุขภาพจิต 204  177 
  Contingency Plan  กรมสุขภาพจิต 412  134 
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT  กรมสุขภาพจิต 321  107 
  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  กรมสุขภาพจิต 319  112 
  แผนแม่บท ICT  กรมสุขภาพจิต 469  121 
  รายงานความรุนแรงทางการเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม  กรมสุขภาพจิต 261  107 
  รายงานการติดตามความเสี่ยงต่อความรุนแรงในสถานการณ์ทางการเมือง ประจำเดือนมีนาคม  กรมสุขภาพจิต 481  249 
  ทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 696  391 
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557  กรมสุขภาพจิต 797  309 
  โครงการดำเนินการสานเสวนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)-Update  กรมสุขภาพจิต 685  331 
  เอกสารบรรยายครู ก. 12-14 พฤศจิกายน 2557 รร. ทีเค  กรมสุขภาพจิต 672  436 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2556  กรมสุขภาพจิต 3,575  2,500 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2555  กรมสุขภาพจิต 2,998  1,910 
  สรุปผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 21 กันยายน 57  กรมสุขภาพจิต 756  308 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 660  367 
  1667 คำนำ และสารบัญ  กรมสุขภาพจิต 787  354 
  1667 คณะทำงาน  กรมสุขภาพจิต 678  317 
  1667 กรอบที่ 29 ปัญหาของการหย่าร้าง  กรมสุขภาพจิต 741  368 
  1667 กรอบที่ 28 ปัญหาความวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 783  382 
  1667 กรอบที่ 27 ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม  กรมสุขภาพจิต 838  353 
  1667 กรอบที่ 26 สุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 841  495 
  1667 กรอบที่ 24 กรอบที่ 25 การส่งเสริมป้องกันในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 686  343 
  1667 กรอบที่ 24 ความรักและชีวิตโสต  กรมสุขภาพจิต 752  410 
  1667 กรอบที่ 23 สุขภาพจิตวัยทำงาน  กรมสุขภาพจิต 912  478 
  1667 กรอบที่ 22 ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 945  633 
  1667 กรอบที่ 21 สุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 827  473 
  1667 กรอบที่ 20 ความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 752  401 
  1667 กรอบที่ 19 ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 691  334 
  1667 กรอบที่ 18 ปัญหาบุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 737  397 
  1667 กรอบที่ 17 โรคอารมณ์สองขั้ว  กรมสุขภาพจิต 858  416 
  1667 กรอบที่ 16 ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 947  614 
  1667 กรอบที่ 15 ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 716  417 
  1667 กรอบที่ 14 ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 693  326 
  1667 กรอบที่ 13 ปัญหายาเสพติด  กรมสุขภาพจิต 763  372 
  1667 กรอบที่ 12 โรคลมชัก  กรมสุขภาพจิต 799  310 
  1667 กรอบที่ 11 โรคซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 929  593 
  1667 กรอบที่ 10 โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 920  523 
  รายงานผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 30 กรกฏาคม 2557  กรมสุขภาพจิต 699  384 
  รายงานผลการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง รอบแรก  กรมสุขภาพจิต 738  389 
  แผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 680  328 
  โครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 728  425 
  ระบบรายงานโครงการปรองดอง  กรมสุขภาพจิต 753  354 
  สำเนาของ แผนโครงการรวมใจ  กรมสุขภาพจิต 835  367 
  สรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ 6 กค  กรมสุขภาพจิต 785  348 
  สรุปการดำเนินงานวันที่ 06-07-2557  กรมสุขภาพจิต 758  399 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 679  340 
  แบบประเมินอารมณ์ทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 827  453 
  แบบประเมินทักษะในการจัดการความขัดแย้ง  กรมสุขภาพจิต 1,094  595 
  แบบประเมินความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในความคิดเห็นทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 636  383 
  What Are The Questions On The Test  กรมสุขภาพจิต 629  308 
  Violence Overview  กรมสุขภาพจิต 640  393 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 719  358 
  prosocial 19 June 2014  กรมสุขภาพจิต 628  312 
  Political conflict 5-2-2014  กรมสุขภาพจิต 617  315 
  Outrga Components 12 Feb. 2014  กรมสุขภาพจิต 510  272 
  Mental Health Crisis 4 June 2014  กรมสุขภาพจิต 749  361 
  INSTILLING HOPE 2 June 2014  กรมสุขภาพจิต 607  328 
  Collective violence  กรมสุขภาพจิต 675  369 
  สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 727  465 
  วิธีคลายเครียดสำหรับประชาชน  กรมสุขภาพจิต 672  411 
  โรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 565  340 
  โรคจิต  กรมสุขภาพจิต 623  409 
  ภาวะซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 653  434 
  พลังชุมชน  กรมสุขภาพจิต 573  326 
  ผ่านพ้นวิกฤตด้วยพลังสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 723  332 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 563  340 
  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม  กรมสุขภาพจิต 605  408 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อบัญญัติสุข 10 ประการ  กรมสุขภาพจิต 697  361 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 616  347 
  เทคนิคคลายเครียดโดยการนวด  กรมสุขภาพจิต 1,159  614 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบใช้จินตนาการ  กรมสุขภาพจิต 567  325 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 510  289 
  เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ  กรมสุขภาพจิต 636  359 
  เทคนิคการคลายเครียดด้วยการควบคุมลมหายใจ  กรมสุขภาพจิต 616  296 
  จัดการความโกรธให้อยู่หมัด  กรมสุขภาพจิต 776  442 
  ความสุข  กรมสุขภาพจิต 569  356 
  ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 642  369 
  ความโกรธแก้ไขได้  กรมสุขภาพจิต 563  323 
  การให้คำปรึกษาสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 692  400 
  การเสริมสร้างพลังใจให้คนในชุมชน  กรมสุขภาพจิต 553  345 
  การเยี่ยมบ้าน  กรมสุขภาพจิต 602  307 
  การผ่อนคลายความเครียด  กรมสุขภาพจิต 584  354 
  การนวดกดจุด  กรมสุขภาพจิต 676  381 
  สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต แยกรายจังหวัด  กรมสุขภาพจิต 811  517 
  บันทึกข้อตกลงของบุคลากรสาธารณสุขที่ทำประชาเสวนา  กรมสุขภาพจิต 791  336 
  การทำงานขั้นต่อไปหลัง 20 มิย 57  กรมสุขภาพจิต 837  402 
  แนวทางการจัดสัมมนาวิทยุชุมชน(นพ.ยงยุทธ)  กรมสุขภาพจิต 959  516 
  PPT(นพ.วันชัย)  กรมสุขภาพจิต 750  387 
  การใช้คู่มือเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย(นพ.บุรินทร์)  กรมสุขภาพจิต 875  454 
  กรอบและแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(พญ.พรรณพิมล)  กรมสุขภาพจิต 1,059  683 
  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกระทรวงสาธารณสุข(นพ.วิชระ)  กรมสุขภาพจิต 1,256  816 
  โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(Reconciliation Project)  กรมสุขภาพจิต 1,096  460 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(word)  กรมสุขภาพจิต 759  354 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 724  509 
  คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก:ทางออกที่ทุกคนต้องร่วมกันเลือก  กรมสุขภาพจิต 674  367 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(word)  กรมสุขภาพจิต 936  538 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 963  571 
  คำนำโปรแกรมสมานฉันท์ คสช  กรมสุขภาพจิต 717  402 
  แบบสำรวจภาวะสุขภาพจิตหลังภาวะวิกฤตจากการเมือง/General Health Questionnaire (GHQ-12)  กรมสุขภาพจิต 483  303 
  ตัวอย่างโครงการสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 1,215  659 
  แบบประเมินปัญหาการพนัน  กรมสุขภาพจิต 526  360 
  ใบแจ้งการชำระเงินฯ  กรมสุขภาพจิต 523  335 
  เอกสารการจองที่พักผู้เข้าร่วมประชุมฯ  กรมสุขภาพจิต 583  391 
  ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 840  662 
  สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่  กรมสุขภาพจิต 1,421  916 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2554  กรมสุขภาพจิต 2,848  2,048 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2554  กรมสุขภาพจิต 8,825  3,460 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2553  กรมสุขภาพจิต 5,863  1,501 
  PowerPoint กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 6,358  3,802 
  โปสเตอร์ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 3,864  2,042 
  แผ่นพับ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 6,853  3,585 
  กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) -PDF Files  กรมสุขภาพจิต 5,888  4,038 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,432  935 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,307  746 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,188  745 
  ลักษณะสำคัญขององค์กรกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 8,214  3,041 
  งานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ  กรมสุขภาพจิต 8,661  2,856 
  เอกสารประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมกรมสุขภาพจิต (ISO 14001)  กรมสุขภาพจิต 2,725  1,647 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2553  กรมสุขภาพจิต 2,830  1,922 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2552  กรมสุขภาพจิต 2,217  1,196 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2551  กรมสุขภาพจิต 2,121  1,201 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2550  กรมสุขภาพจิต 2,080  1,119 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2549  กรมสุขภาพจิต 2,034  1,117 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2548  กรมสุขภาพจิต 1,904  1,078 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2547  กรมสุขภาพจิต 1,899  995 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2546  กรมสุขภาพจิต 1,966  1,079 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2545  กรมสุขภาพจิต 1,955  1,058 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2544  กรมสุขภาพจิต 1,932  1,006 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2543  กรมสุขภาพจิต 1,861  1,027 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2542  กรมสุขภาพจิต 1,936  1,075 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2541  กรมสุขภาพจิต 2,085  1,091 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2540  กรมสุขภาพจิต 1,981  1,177 
  TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต 1,475  872 
  ดนตรีเพลงยิ้ม (คอรัส)  กรมสุขภาพจิต 1,457  954 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวหญิง)  กรมสุขภาพจิต 1,479  868 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวชาย)  กรมสุขภาพจิต 1,534  702 
  เพลงยิ้ม 1 (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,378  815 
  เพลงยิ้ม (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,314  780 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 1,765  1,230 
  ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 2,194  1,377 
  ปัญหาด้านความรักและชีวิตโสด  กรมสุขภาพจิต 1,489  1,011 
  ปัญหาด้านการทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,509  1,046 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 3,481  2,176 
  การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,681  1,011 
  ปัญหาความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,333  874 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,211  688 
  ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 1,008  487 
  ปัญหายาเสพย์ติด  กรมสุขภาพจิต 1,081  533 
  ความเชื่อกับความจริงเรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,031  506 
  คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,032  500 
  ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 996  539 
  ปัญหาความผิดปกติทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,019  425 
  บุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 1,253  635 
  โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 1,256  732