ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Download

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556  กรมสุขภาพจิต 158  74 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557  กรมสุขภาพจิต 122  67 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558  กรมสุขภาพจิต 121  63 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559  กรมสุขภาพจิต 157  80 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559  กรมสุขภาพจิต 271  167 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ. 2558-2559)  กรมสุขภาพจิต 176  89 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558  กรมสุขภาพจิต 656  574 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 216  170 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561  กรมสุขภาพจิต 716  328 
  แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)  กรมสุขภาพจิต 657  321 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)  กรมสุขภาพจิต 444  216 
  พรบ.สุขภาพจิตแห่งชาน ปี 2551  กรมสุขภาพจิต 138  158 
  Contingency Plan  กรมสุขภาพจิต 264  119 
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT  กรมสุขภาพจิต 232  101 
  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  กรมสุขภาพจิต 227  99 
  แผนแม่บท ICT  กรมสุขภาพจิต 316  100 
  รายงานความรุนแรงทางการเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม  กรมสุขภาพจิต 224  102 
  รายงานการติดตามความเสี่ยงต่อความรุนแรงในสถานการณ์ทางการเมือง ประจำเดือนมีนาคม  กรมสุขภาพจิต 433  244 
  ทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 605  372 
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557  กรมสุขภาพจิต 750  295 
  โครงการดำเนินการสานเสวนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)-Update  กรมสุขภาพจิต 642  319 
  เอกสารบรรยายครู ก. 12-14 พฤศจิกายน 2557 รร. ทีเค  กรมสุขภาพจิต 632  422 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2556  กรมสุขภาพจิต 3,482  2,468 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2555  กรมสุขภาพจิต 2,950  1,892 
  สรุปผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 21 กันยายน 57  กรมสุขภาพจิต 671  297 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 612  357 
  1667 คำนำ และสารบัญ  กรมสุขภาพจิต 718  343 
  1667 คณะทำงาน  กรมสุขภาพจิต 624  312 
  1667 กรอบที่ 29 ปัญหาของการหย่าร้าง  กรมสุขภาพจิต 696  360 
  1667 กรอบที่ 28 ปัญหาความวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 727  365 
  1667 กรอบที่ 27 ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม  กรมสุขภาพจิต 798  341 
  1667 กรอบที่ 26 สุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 791  478 
  1667 กรอบที่ 24 กรอบที่ 25 การส่งเสริมป้องกันในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 654  329 
  1667 กรอบที่ 24 ความรักและชีวิตโสต  กรมสุขภาพจิต 701  391 
  1667 กรอบที่ 23 สุขภาพจิตวัยทำงาน  กรมสุขภาพจิต 830  458 
  1667 กรอบที่ 22 ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 856  596 
  1667 กรอบที่ 21 สุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 750  455 
  1667 กรอบที่ 20 ความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 681  393 
  1667 กรอบที่ 19 ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 655  326 
  1667 กรอบที่ 18 ปัญหาบุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 690  384 
  1667 กรอบที่ 17 โรคอารมณ์สองขั้ว  กรมสุขภาพจิต 776  400 
  1667 กรอบที่ 16 ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 887  597 
  1667 กรอบที่ 15 ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 679  403 
  1667 กรอบที่ 14 ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 647  319 
  1667 กรอบที่ 13 ปัญหายาเสพติด  กรมสุขภาพจิต 713  352 
  1667 กรอบที่ 12 โรคลมชัก  กรมสุขภาพจิต 706  300 
  1667 กรอบที่ 11 โรคซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 868  573 
  1667 กรอบที่ 10 โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 832  506 
  รายงานผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 30 กรกฏาคม 2557  กรมสุขภาพจิต 670  374 
  รายงานผลการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง รอบแรก  กรมสุขภาพจิต 685  382 
  แผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 613  315 
  โครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 708  418 
  ระบบรายงานโครงการปรองดอง  กรมสุขภาพจิต 683  346 
  สำเนาของ แผนโครงการรวมใจ  กรมสุขภาพจิต 759  359 
  สรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ 6 กค  กรมสุขภาพจิต 732  339 
  สรุปการดำเนินงานวันที่ 06-07-2557  กรมสุขภาพจิต 706  390 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 614  328 
  แบบประเมินอารมณ์ทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 765  442 
  แบบประเมินทักษะในการจัดการความขัดแย้ง  กรมสุขภาพจิต 1,045  584 
  แบบประเมินความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในความคิดเห็นทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 613  374 
  What Are The Questions On The Test  กรมสุขภาพจิต 575  296 
  Violence Overview  กรมสุขภาพจิต 580  381 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 662  347 
  prosocial 19 June 2014  กรมสุขภาพจิต 558  301 
  Political conflict 5-2-2014  กรมสุขภาพจิต 556  297 
  Outrga Components 12 Feb. 2014  กรมสุขภาพจิต 454  260 
  Mental Health Crisis 4 June 2014  กรมสุขภาพจิต 694  351 
  INSTILLING HOPE 2 June 2014  กรมสุขภาพจิต 538  312 
  Collective violence  กรมสุขภาพจิต 610  361 
  สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 655  454 
  วิธีคลายเครียดสำหรับประชาชน  กรมสุขภาพจิต 606  390 
  โรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 510  329 
  โรคจิต  กรมสุขภาพจิต 567  398 
  ภาวะซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 584  405 
  พลังชุมชน  กรมสุขภาพจิต 535  311 
  ผ่านพ้นวิกฤตด้วยพลังสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 658  319 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 525  327 
  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม  กรมสุขภาพจิต 562  389 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อบัญญัติสุข 10 ประการ  กรมสุขภาพจิต 658  348 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 562  327 
  เทคนิคคลายเครียดโดยการนวด  กรมสุขภาพจิต 1,022  563 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบใช้จินตนาการ  กรมสุขภาพจิต 510  307 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 489  274 
  เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ  กรมสุขภาพจิต 583  345 
  เทคนิคการคลายเครียดด้วยการควบคุมลมหายใจ  กรมสุขภาพจิต 556  284 
  จัดการความโกรธให้อยู่หมัด  กรมสุขภาพจิต 634  394 
  ความสุข  กรมสุขภาพจิต 519  341 
  ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 582  351 
  ความโกรธแก้ไขได้  กรมสุขภาพจิต 507  304 
  การให้คำปรึกษาสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 638  382 
  การเสริมสร้างพลังใจให้คนในชุมชน  กรมสุขภาพจิต 496  338 
  การเยี่ยมบ้าน  กรมสุขภาพจิต 557  294 
  การผ่อนคลายความเครียด  กรมสุขภาพจิต 507  334 
  การนวดกดจุด  กรมสุขภาพจิต 608  354 
  สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต แยกรายจังหวัด  กรมสุขภาพจิต 764  504 
  บันทึกข้อตกลงของบุคลากรสาธารณสุขที่ทำประชาเสวนา  กรมสุขภาพจิต 770  326 
  การทำงานขั้นต่อไปหลัง 20 มิย 57  กรมสุขภาพจิต 791  393 
  แนวทางการจัดสัมมนาวิทยุชุมชน(นพ.ยงยุทธ)  กรมสุขภาพจิต 907  509 
  PPT(นพ.วันชัย)  กรมสุขภาพจิต 672  377 
  การใช้คู่มือเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย(นพ.บุรินทร์)  กรมสุขภาพจิต 839  444 
  กรอบและแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(พญ.พรรณพิมล)  กรมสุขภาพจิต 1,019  666 
  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกระทรวงสาธารณสุข(นพ.วิชระ)  กรมสุขภาพจิต 1,209  806 
  โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(Reconciliation Project)  กรมสุขภาพจิต 999  452 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(word)  กรมสุขภาพจิต 660  346 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 668  499 
  คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก:ทางออกที่ทุกคนต้องร่วมกันเลือก  กรมสุขภาพจิต 626  354 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(word)  กรมสุขภาพจิต 888  529 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 930  558 
  คำนำโปรแกรมสมานฉันท์ คสช  กรมสุขภาพจิต 633  388 
  แบบสำรวจภาวะสุขภาพจิตหลังภาวะวิกฤตจากการเมือง/General Health Questionnaire (GHQ-12)  กรมสุขภาพจิต 427  286 
  ตัวอย่างโครงการสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 1,157  650 
  แบบประเมินปัญหาการพนัน  กรมสุขภาพจิต 467  342 
  ใบแจ้งการชำระเงินฯ  กรมสุขภาพจิต 485  320 
  เอกสารการจองที่พักผู้เข้าร่วมประชุมฯ  กรมสุขภาพจิต 519  381 
  ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 793  646 
  สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่  กรมสุขภาพจิต 1,341  908 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2554  กรมสุขภาพจิต 2,805  2,026 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2554  กรมสุขภาพจิต 8,704  3,434 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2553  กรมสุขภาพจิต 5,760  1,481 
  PowerPoint กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 6,175  3,755 
  โปสเตอร์ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 3,722  2,020 
  แผ่นพับ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 6,647  3,530 
  กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) -PDF Files  กรมสุขภาพจิต 5,790  3,982 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,357  913 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,266  733 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,152  734 
  ลักษณะสำคัญขององค์กรกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 7,989  2,988 
  งานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ  กรมสุขภาพจิต 8,492  2,816 
  เอกสารประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมกรมสุขภาพจิต (ISO 14001)  กรมสุขภาพจิต 2,650  1,618 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2553  กรมสุขภาพจิต 2,780  1,890 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2552  กรมสุขภาพจิต 2,150  1,175 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2551  กรมสุขภาพจิต 2,073  1,184 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2550  กรมสุขภาพจิต 2,033  1,097 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2549  กรมสุขภาพจิต 1,983  1,095 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2548  กรมสุขภาพจิต 1,858  1,067 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2547  กรมสุขภาพจิต 1,861  984 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2546  กรมสุขภาพจิต 1,902  1,053 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2545  กรมสุขภาพจิต 1,920  1,030 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2544  กรมสุขภาพจิต 1,876  992 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2543  กรมสุขภาพจิต 1,817  1,012 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2542  กรมสุขภาพจิต 1,882  1,056 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2541  กรมสุขภาพจิต 2,026  1,078 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2540  กรมสุขภาพจิต 1,918  1,153 
  TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต 1,405  864 
  ดนตรีเพลงยิ้ม (คอรัส)  กรมสุขภาพจิต 1,406  937 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวหญิง)  กรมสุขภาพจิต 1,409  855 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวชาย)  กรมสุขภาพจิต 1,487  690 
  เพลงยิ้ม 1 (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,314  794 
  เพลงยิ้ม (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,275  773 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 1,723  1,214 
  ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 2,156  1,356 
  ปัญหาด้านความรักและชีวิตโสด  กรมสุขภาพจิต 1,448  987 
  ปัญหาด้านการทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,457  1,020 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 3,427  2,161 
  การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,561  999 
  ปัญหาความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,282  859 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,170  680 
  ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 961  460 
  ปัญหายาเสพย์ติด  กรมสุขภาพจิต 1,037  514 
  ความเชื่อกับความจริงเรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 995  496 
  คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 985  478 
  ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 951  531 
  ปัญหาความผิดปกติทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 973  413 
  บุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 1,191  619 
  โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 1,202  711