ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Download

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556  กรมสุขภาพจิต 87  31 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557  กรมสุขภาพจิต 68  29 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558  กรมสุขภาพจิต 69  27 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559  กรมสุขภาพจิต 93  39 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559  กรมสุขภาพจิต 168  99 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ. 2558-2559)  กรมสุขภาพจิต 108  49 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558  กรมสุขภาพจิต 366  300 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 116  89 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561  กรมสุขภาพจิต 431  170 
  แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)  กรมสุขภาพจิต 407  188 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)  กรมสุขภาพจิต 287  138 
  พรบ.สุขภาพจิตแห่งชาน ปี 2551  กรมสุขภาพจิต 103  136 
  Contingency Plan  กรมสุขภาพจิต 175  102 
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT  กรมสุขภาพจิต 160  89 
  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  กรมสุขภาพจิต 151  86 
  แผนแม่บท ICT  กรมสุขภาพจิต 227  84 
  รายงานความรุนแรงทางการเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม  กรมสุขภาพจิต 199  85 
  รายงานการติดตามความเสี่ยงต่อความรุนแรงในสถานการณ์ทางการเมือง ประจำเดือนมีนาคม  กรมสุขภาพจิต 406  222 
  ทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 557  341 
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557  กรมสุขภาพจิต 708  274 
  โครงการดำเนินการสานเสวนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)-Update  กรมสุขภาพจิต 602  303 
  เอกสารบรรยายครู ก. 12-14 พฤศจิกายน 2557 รร. ทีเค  กรมสุขภาพจิต 603  392 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2556  กรมสุขภาพจิต 3,412  2,422 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2555  กรมสุขภาพจิต 2,896  1,850 
  สรุปผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 21 กันยายน 57  กรมสุขภาพจิต 644  283 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 586  341 
  1667 คำนำ และสารบัญ  กรมสุขภาพจิต 686  329 
  1667 คณะทำงาน  กรมสุขภาพจิต 597  299 
  1667 กรอบที่ 29 ปัญหาของการหย่าร้าง  กรมสุขภาพจิต 666  340 
  1667 กรอบที่ 28 ปัญหาความวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 687  344 
  1667 กรอบที่ 27 ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม  กรมสุขภาพจิต 762  320 
  1667 กรอบที่ 26 สุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 754  452 
  1667 กรอบที่ 24 กรอบที่ 25 การส่งเสริมป้องกันในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 631  309 
  1667 กรอบที่ 24 ความรักและชีวิตโสต  กรมสุขภาพจิต 662  372 
  1667 กรอบที่ 23 สุขภาพจิตวัยทำงาน  กรมสุขภาพจิต 788  430 
  1667 กรอบที่ 22 ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 813  560 
  1667 กรอบที่ 21 สุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 707  432 
  1667 กรอบที่ 20 ความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 652  371 
  1667 กรอบที่ 19 ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 628  312 
  1667 กรอบที่ 18 ปัญหาบุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 650  357 
  1667 กรอบที่ 17 โรคอารมณ์สองขั้ว  กรมสุขภาพจิต 749  383 
  1667 กรอบที่ 16 ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 848  555 
  1667 กรอบที่ 15 ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 648  383 
  1667 กรอบที่ 14 ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 618  304 
  1667 กรอบที่ 13 ปัญหายาเสพติด  กรมสุขภาพจิต 691  334 
  1667 กรอบที่ 12 โรคลมชัก  กรมสุขภาพจิต 659  285 
  1667 กรอบที่ 11 โรคซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 822  536 
  1667 กรอบที่ 10 โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 800  475 
  รายงานผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 30 กรกฏาคม 2557  กรมสุขภาพจิต 641  349 
  รายงานผลการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง รอบแรก  กรมสุขภาพจิต 661  366 
  แผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 588  304 
  โครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 683  408 
  ระบบรายงานโครงการปรองดอง  กรมสุขภาพจิต 660  335 
  สำเนาของ แผนโครงการรวมใจ  กรมสุขภาพจิต 735  343 
  สรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ 6 กค  กรมสุขภาพจิต 702  325 
  สรุปการดำเนินงานวันที่ 06-07-2557  กรมสุขภาพจิต 684  377 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 587  316 
  แบบประเมินอารมณ์ทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 726  423 
  แบบประเมินทักษะในการจัดการความขัดแย้ง  กรมสุขภาพจิต 1,012  560 
  แบบประเมินความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในความคิดเห็นทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 582  362 
  What Are The Questions On The Test  กรมสุขภาพจิต 542  281 
  Violence Overview  กรมสุขภาพจิต 551  362 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 636  328 
  prosocial 19 June 2014  กรมสุขภาพจิต 509  281 
  Political conflict 5-2-2014  กรมสุขภาพจิต 527  279 
  Outrga Components 12 Feb. 2014  กรมสุขภาพจิต 427  247 
  Mental Health Crisis 4 June 2014  กรมสุขภาพจิต 667  331 
  INSTILLING HOPE 2 June 2014  กรมสุขภาพจิต 508  292 
  Collective violence  กรมสุขภาพจิต 583  348 
  สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 621  428 
  วิธีคลายเครียดสำหรับประชาชน  กรมสุขภาพจิต 571  369 
  โรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 485  311 
  โรคจิต  กรมสุขภาพจิต 531  373 
  ภาวะซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 544  375 
  พลังชุมชน  กรมสุขภาพจิต 509  290 
  ผ่านพ้นวิกฤตด้วยพลังสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 632  304 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 495  311 
  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม  กรมสุขภาพจิต 534  368 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อบัญญัติสุข 10 ประการ  กรมสุขภาพจิต 628  335 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 531  309 
  เทคนิคคลายเครียดโดยการนวด  กรมสุขภาพจิต 981  538 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบใช้จินตนาการ  กรมสุขภาพจิต 474  278 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 460  260 
  เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ  กรมสุขภาพจิต 529  314 
  เทคนิคการคลายเครียดด้วยการควบคุมลมหายใจ  กรมสุขภาพจิต 521  271 
  จัดการความโกรธให้อยู่หมัด  กรมสุขภาพจิต 591  360 
  ความสุข  กรมสุขภาพจิต 494  323 
  ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 544  326 
  ความโกรธแก้ไขได้  กรมสุขภาพจิต 481  286 
  การให้คำปรึกษาสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 609  367 
  การเสริมสร้างพลังใจให้คนในชุมชน  กรมสุขภาพจิต 468  320 
  การเยี่ยมบ้าน  กรมสุขภาพจิต 525  273 
  การผ่อนคลายความเครียด  กรมสุขภาพจิต 472  313 
  การนวดกดจุด  กรมสุขภาพจิต 569  327 
  สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต แยกรายจังหวัด  กรมสุขภาพจิต 720  493 
  บันทึกข้อตกลงของบุคลากรสาธารณสุขที่ทำประชาเสวนา  กรมสุขภาพจิต 740  314 
  การทำงานขั้นต่อไปหลัง 20 มิย 57  กรมสุขภาพจิต 764  378 
  แนวทางการจัดสัมมนาวิทยุชุมชน(นพ.ยงยุทธ)  กรมสุขภาพจิต 876  494 
  PPT(นพ.วันชัย)  กรมสุขภาพจิต 644  364 
  การใช้คู่มือเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย(นพ.บุรินทร์)  กรมสุขภาพจิต 810  419 
  กรอบและแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(พญ.พรรณพิมล)  กรมสุขภาพจิต 991  648 
  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกระทรวงสาธารณสุข(นพ.วิชระ)  กรมสุขภาพจิต 1,181  792 
  โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(Reconciliation Project)  กรมสุขภาพจิต 964  439 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(word)  กรมสุขภาพจิต 635  334 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 640  480 
  คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก:ทางออกที่ทุกคนต้องร่วมกันเลือก  กรมสุขภาพจิต 600  340 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(word)  กรมสุขภาพจิต 852  514 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 899  541 
  คำนำโปรแกรมสมานฉันท์ คสช  กรมสุขภาพจิต 600  369 
  แบบสำรวจภาวะสุขภาพจิตหลังภาวะวิกฤตจากการเมือง/General Health Questionnaire (GHQ-12)  กรมสุขภาพจิต 402  270 
  ตัวอย่างโครงการสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 1,131  637 
  แบบประเมินปัญหาการพนัน  กรมสุขภาพจิต 432  320 
  ใบแจ้งการชำระเงินฯ  กรมสุขภาพจิต 453  303 
  เอกสารการจองที่พักผู้เข้าร่วมประชุมฯ  กรมสุขภาพจิต 494  362 
  ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 762  628 
  สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่  กรมสุขภาพจิต 1,314  892 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2554  กรมสุขภาพจิต 2,755  1,986 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2554  กรมสุขภาพจิต 8,595  3,392 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2553  กรมสุขภาพจิต 5,660  1,438 
  PowerPoint กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 6,078  3,701 
  โปสเตอร์ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 3,604  1,986 
  แผ่นพับ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 6,544  3,479 
  กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) -PDF Files  กรมสุขภาพจิต 5,699  3,942 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,332  884 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,230  712 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,120  715 
  ลักษณะสำคัญขององค์กรกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 7,846  2,917 
  งานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ  กรมสุขภาพจิต 8,376  2,763 
  เอกสารประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมกรมสุขภาพจิต (ISO 14001)  กรมสุขภาพจิต 2,601  1,590 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2553  กรมสุขภาพจิต 2,726  1,835 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2552  กรมสุขภาพจิต 2,091  1,141 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2551  กรมสุขภาพจิต 2,025  1,150 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2550  กรมสุขภาพจิต 1,980  1,060 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2549  กรมสุขภาพจิต 1,935  1,061 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2548  กรมสุขภาพจิต 1,809  1,031 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2547  กรมสุขภาพจิต 1,815  962 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2546  กรมสุขภาพจิต 1,854  1,015 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2545  กรมสุขภาพจิต 1,864  994 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2544  กรมสุขภาพจิต 1,830  961 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2543  กรมสุขภาพจิต 1,775  979 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2542  กรมสุขภาพจิต 1,839  1,030 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2541  กรมสุขภาพจิต 1,971  1,047 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2540  กรมสุขภาพจิต 1,866  1,107 
  TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต 1,374  848 
  ดนตรีเพลงยิ้ม (คอรัส)  กรมสุขภาพจิต 1,370  920 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวหญิง)  กรมสุขภาพจิต 1,363  834 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวชาย)  กรมสุขภาพจิต 1,415  676 
  เพลงยิ้ม 1 (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,274  780 
  เพลงยิ้ม (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,246  757 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 1,692  1,198 
  ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 2,116  1,324 
  ปัญหาด้านความรักและชีวิตโสด  กรมสุขภาพจิต 1,411  969 
  ปัญหาด้านการทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,426  991 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 3,391  2,135 
  การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,531  987 
  ปัญหาความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,247  844 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,142  650 
  ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 926  431 
  ปัญหายาเสพย์ติด  กรมสุขภาพจิต 1,000  488 
  ความเชื่อกับความจริงเรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 968  475 
  คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 958  465 
  ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 919  514 
  ปัญหาความผิดปกติทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 941  399 
  บุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 1,161  603 
  โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 1,159  693