ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

รายละเอียด E-Books เรื่อง: คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์สร้างสุขฉบับพกพา

 

เจ้าของ/ผู้ผลิต: กรมสุขภาพจิต

ชื่อเรื่อง/Title: คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์สร้างสุขฉบับพกพา

จำนวนหน้า: 101 หน้า

ชนิดของไฟล์ข้อมูล: ZIP

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.pdf): -

ขนาดของไฟล์ข้อมูล (.Zip): 5438KB

Download เอกสาร: Click ที่นี่เพื่อ Download ครับ.

จำนวนที่ Views ทั้งหมด: 1570 ครั้ง

จำนวนที่ Download ทั้งหมด: 1547 ครั้ง