ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  การเกษียณอายุข้าราชการที่เกิดเมื่อ 1 ตุลาคม และ 2 ตุลาคม ทำไมจึงแตกต่างกัน?

คำตอบ

การเกษียณอายุราชการเป็นการออกจากราชการโดยผลของกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ “ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้วจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์” ตัวอย่างเช่น นายชัย เกิดเมื่อ 1 ตุลาคม 2492 จะมีอายุครบ 60 ปี เมื่อ 30 กันยายน 2552 และในวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ดังนั้น นายชัย จึงต้องพ้นจากราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2552 สำหรับ นายชู เกิดเมื่อ 2 ตุลาคม 2492 จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อ 1 ตุลาคม 2552 และวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือวันที่ 30 กันยายน 2553 ดังนั้น นายชูจึงต้องพ้นจากราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ การนับอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ให้นับอายุบุคคลตามนัย มาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ที่แก้ไขใหม่และใช้บังคับในปัจจุบัน) ซึ่งบัญญัติว่าการนับอายุบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด