ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

การขอประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์ ว 10/48 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี กับผลงานที่จะส่งประเมินเป็นเรื่องเดียวกัน ได้ หรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ

ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาคัดเลือก บุคคล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของบุคคลในการปฏิบัติงาน ในรอบ 3 ปีที่ผ่าน ซึ่งผลการปฏิบัติงานบางเรื่องอาจนำมาเป็นผลงานที่จะใช้ส่ง ประเมินก็ได้ ผลงานที่จะส่งให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณานั้นต้องเป็น ผลงานที่มีสาระ มีคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานได้อย่างแท้จริง โดย จะต้องแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและความชำนาญของบุคคล และ สามารถวัดคุณภาพของผลงานนั้นได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานฯ กำหนดให้ผู้ขอประเมินส่งผลงาน 2 ฉบับคือ ผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบ(เอกสารทางวิชาการฉบับที่ 1)และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน (เอกสารทางวิชาการฉบับที่ 2) ผลงานที่นำเสนอขอประเมินบุคคลจะต้องเป็น เรื่องเดียวกับที่นำเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือก หากผู้ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินผลงานไม่สามารถส่งผลงานเรื่องเดิมที่ได้รับคัดเลือกไว้แล้วได้ ให้เสนอ เรื่องใหม่ตามวิธีการขอคัดเลือกเดิม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณา อีกครั้งต่อไป อนึ่งผลงานที่ขอประเมินจะต้องเป็นเรื่องเดียวกับที่ได้รับ คัดเลือกและประกาศขึ้นเวปไซด์ 30 วันแล้ว แต่ไม่ควรเป็นชุดเดียวกัน เนื่องจากผลงานที่ ส่งตอนเข้ารับการคัดเลือกบุคคล จะเป็นเพียงชื่อผลงานและ เค้าโครงเรื่องเท่านั้น เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกทราบว่า ผู้นั้นจะส่งผลงาน ประเมินในเรื่องใด มีสาระสำคัญโดยสรุปอย่างไร แต่ผลงานที่จะส่งให้ คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาคุณภาพ จะต้องมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้นั้นมีความรู้ความสามารถและความชำนาญในงาน นั้นอย่างแท้จริงเป็นเอกสารทางวิชาการฉบับที่ 1 ส่วนผลงานทางวิชาการฉบับ ที่ 2 จะเป็นข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มี ประสิทธิ ภาพมากขึ้นในตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งซึ่งจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จของระยะเวลาของการดำเนินงานและสามารถติดตามผลภายหลัง การแต่งตั้งได้ด้วย