ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ข้าราชการที่ลาไปศึกษาภายในประเทศ ได้รับสิทธิการลาพักผ่อนประจำปีในระหว่างปีงบประมาณได้หรือไม่?

คำตอบ

ได้ เนื่องจากข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ถือว่าเป็นการปฏิบัติ ราชการและมิได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปี ย่อมมีสิทธิสะสมวันที่ยังมิได้ลา ในปีงบประมาณนั้น รวมเข้ากับปีงบประมาณต่อๆไป ภายหลังเมื่อกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้
แหล่งอ้างอิง : หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 9416 ลงวันที่ 16 กันยายน 2540