ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ผู้รับทุนกรมสุขภาพจิตเพื่อศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ หากผิดสัญญารับทุนโดยได้ยุติการศึกษาก่อนระยะเวลาที่กำหนด จะสามารถชดใช้ทุนโดยการปฏิบัติงานแทนการชดใช้ทุนเป็นเงินได้หรือไม่?

คำตอบ

ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการศึกษานอกเวลาราชการ ผู้รับทุนไม่ได้ใช้เวลาราชการใน การไปศึกษา ดังนั้น ในกรณีผิดสัญญา จึงต้องชดใช้ทุนเป็นเงินเท่านั้น