ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  กรณีการลาจำเป็นหรือรีบด่วน ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ

การลาหยุดราชการไม่ว่าจะลาประเภทใดจะต้องลาโดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด (แบบใบลา) ซึ่งการลาจำเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ตัวอย่างเช่น ขณะขับรถมาทำงานเกิดอุบัติเหตุรถถูกชน จึงต้องลากิจในวันนั้น แต่มายื่นใบลาไม่ได้ กรณีเช่นนี้เข้าลักษณะมีกรณีจำเป็น ก็ให้ลาโดยวิธีอื่น เช่น ลาทางโทรศัพท์ และเมื่อกลับมาทำงานแล้วก็ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ