ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  มีกรณีใดบ้างที่ส่วนราชการจะได้รับการจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 คืน?

คำตอบ

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) จะจัดสรรอัตราคืนในกรณี ดังนี้
1) จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุที่เป็นตำแหน่งบริหารระดับสูงและบริหารระดับกลาง คืนทั้งหมด
2) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการไม่เกิน 1,000 อัตรา ให้ได้รับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุคืนทั้งหมด
3) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการเกิน 1,000 อัตรา คปร.จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ คปร.กำหนด รอบแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่หากผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการต่ำกว่าเกณฑ์จะไม่ได้รับการจัดสรรคืนในรอบแรก
4) การจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ และจัดสรรอัตราคืนในส่วนที่เหลือ โดยใช้ตัวชี้วัดจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีตามคำรับรองของส่วนราชการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็น