ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการเท่าใด จึงจะมีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี?

คำตอบ

ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบการประเมินแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 4 เดือนถ้าระยะเวลาน้อยกว่า 4 เดือน แต่เกินกว่า 3 เดือนครึ่ง ก็มีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน 0.5 ขั้น
แหล่งอ้างอิง : หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0203/40/ ว285 ลงวันที่ 21 กันยายน 2544 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นกรณีพิเศษ