ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ปัจจุบันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 เมื่อใดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4?

คำตอบ

ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 นั้น จะต้องแต่งตั้งจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ซึ่งได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งแล้ว (ปัจจุบัน 16,650 บาท) โดยจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท