ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยยังไม่ได้ถูกลงโทษทางวินัย จะสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้หรือไม่?

คำตอบ

กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน พร้อมกันเงินสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย

- หากผลการสอบสวนไม่มีผิด หรือถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ก็สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ ถ้ารอการเลื่อนไว้เกินหนึ่งครั้ง ก็สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้

- หากผลการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ถ้ารอการเลื่อนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ ถ้าออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เหตุเกษียณอายุ ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย แต่ถ้าพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ ส่วนในครั้งอื่นให้เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้

- หากผลการสอบสวนต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว