ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. มีสิทธิได้รับบำนาญ หรือไม่?

คำตอบ

ผู้เป็นสมาชิก กบข. เมื่อพ้นสมาชิกภาพ และมีเวลาราชการ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพลภาพ เหตุทดแทน และมีเวลาราชการ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ยังคงมีสิทธิได้รับเงินบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการที่ได้รับบำนาญตามระบบเดิม แต่จะแตกต่างกันที่การคิดคำนวณเงินบำนาญ ดังนี้

ระบบเดิม   เงินบำนาญ = (เงินเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ)/50

ระบบ กบข.   เงินบำนาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ)/50

(ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)