ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

คำตอบ

การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝึกอบรมให้นับเวลาเดินทางตั้งแต่เวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู่/ที่พัก/หรือสถานที่ปฏิบัติราชการถึงเวลาเริ่มการฝึกอบรม ได้กี่ชั่วโมงนำมารวมกับการนับเวลาในการเดินทางตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการฝึกอบรมจนถึงเดินทางกลับถึงสถานที่อยู่/ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 24 ชั่วโมงถือเป็น 1 วัน เศษที่เกิน12 ชั่วโมงถือนับเป็นอีก 1 วัน
แหล่งอ้างอิง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545