ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ข้าราชการบางตำแหน่งที่ตัน ซี 5 มีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซี 6 ได้หรือไม่โดยไม่ต้องโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น (เนื่องจากมีการเปิดสอบเลื่อนตำแหน่งทุกปีแต่ไม่มีตำแหน่งลง)?

คำตอบ

ก.พ.จะกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยให้ส่วนราชการสามารถขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ ว 18 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 และที่ นร 1008 / ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ดังนั้น กรณีดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหรือไม่จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าตำแหน่งในระดับ 5 นั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นระดับ 6 ได้หรือไม