ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  เดิมเคยเป็นพนักงานของรัฐ ดำรงตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปัจจุบันเป็นข้าราชการ ตำรง ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 5 หากจะขอประเมินฯ เพื่อเลื่อนในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในขณะที่เป็นพนักงานของรัฐมานับรวมกับการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันที่เป็นข้าราชการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งได้หรือไม่?

คำตอบ

ได้ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริงในตำแหน่งที่แต่งตั้ง