ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

ค้น :  

ที่ ชื่อเอกสาร / แบบรายงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
  โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต 2559 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
  โครงการสำคัญตามนโยบาย 2559 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
  รายงานโครงการ 2558 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
  งบประมาณกรมสุขภาพจิต 2558-2560 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
  เอกสารการบริหารความเสี่ยงของกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2553 กองแผนงาน
  การจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2551 กองแผนงาน
  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.50) กองแผนงาน
  เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบงานของกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กองแผนงาน
  สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550 กลุ่มตรวจสอบภายใน
10    แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2551 กองแผนงาน
11    สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.49 - ก.ย.50) กองแผนงาน
12    แนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กองแผนงาน
13    แผนปฏิบัติการและแผนติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2551 (9 ก.ย.50) กองแผนงาน
14    แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.ย.50 + PPT ระเบียบกระทรวงการคลัง) กองแผนงาน
15    PowerPoint 14 โครงการในงาน "สัมมนาแนวทางการบริหารแผนการดำเนินงานประจำปี 2551" วันที่ 14 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี กองแผนงาน
16    เอกสาร "โครงการสัมมนาแนวทางการบริหารแผนการดำเนินงานประจำปี 2551" วันที่ 14 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี กองแผนงาน
17    คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2551 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กองแผนงาน
18    เอกสารโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริหารงานบุคคล เรื่อง ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ (PC Specific) 23 - 25 ก.ค.50 โรงแรมวินเซอร์ กองการเจ้าหน้าที่
19    สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2550 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.49 - มิ.ย.50) กองแผนงาน
20    ทุจริตเงินราชการ องค์ความรู้จาก KM's กองการเจ้าหน้าที่

ทั้งหมด : 87 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/5