ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ทำเนียบอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ที่ ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
 นายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์***  1 กรกฎาคม 2535 – 30 กันยายน 2535
 นายแพทย์สมโภชน์ สุขวัฒนา***  1 ตุลาคม 2535 – 30 กันยายน 2536
 นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก***  5 ตุลาคม 2536 – 4 ตุลาคม 2537
 นายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา  4 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2539
 นายแพทย์ปรีชา อินโท  4 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2539
 นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา  1 ตุลาคม 2541 – 30 กันยายน 2544
 นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์  1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2547
 นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์  1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2551
 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น  1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2553
10   นายแพทย์อภิชัย มงคล  1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
11   นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์  1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
12   นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์  1 ตุลาคม 2555 – 1 กันยายน 2556
13   นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข  2 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2559
14   น.ต. นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์  1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

ทั้งหมด : 14 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

*** = ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิต