ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

นโยบายกรมสุขภาพจิต

ค้น :  

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561 กรมสุขภาพจิต 716  328 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559 กรมสุขภาพจิต 271  167 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559 กรมสุขภาพจิต 157  80 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558 กรมสุขภาพจิต 121  63 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557 กรมสุขภาพจิต 122  67 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556 กรมสุขภาพจิต 158  74 

ทั้งหมด : 6 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1