ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย View : 3,284  Users Rating : 10.00
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
 มหาลัยมหิดล View : 2,458  Users Rating : 9.50
สำนักงานอธิการบดี (กรุงเทพฯ) 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 พุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย View : 1,155  Users Rating : 9.00
พุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ View : 2,497  Users Rating : 9.00
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สมาคมสะมาริตันส์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย View : 2,237  Users Rating : 8.00
สมาคมสะมาริตันส์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย View : 449  Users Rating : 7.00
สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 โครงการติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวรายจังหวัด View : 11,547  Users Rating : 7.00
โครงการติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวรายจังหวัด
 มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์ View : 2,913  Users Rating : 7.00
มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์
 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมูลนิธิคุ้มครองเด็ก View : 2,343  Users Rating : 7.00
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
10   มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทมูลนิธิเด็ก View : 1,285  Users Rating : 7.00
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทมูลนิธิเด็ก
11   ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย View : 2,652  Users Rating : 7.00
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
12   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ View : 3,085  Users Rating : 7.00
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี View : 2,870  Users Rating : 7.00
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
14   มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก View : 2,450  Users Rating : 6.00
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ทั้งหมด : 14 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1