ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

DMH Knowledge Management

 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ View : 722  Users Rating : 7.00
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 การจัดการความรู้ KM View : 2,809  Users Rating : 7.00
การจัดการความรู้ KM (กรมสุขภาพจิต บริหารโดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิตกับกองแผนงาน)
 คลังความรู้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ View : 222  Users Rating : 7.00
คลังความรู้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 คลังความรู้ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ View : 1,990  Users Rating : 7.00
คลังความรู้ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 การจัดการความรู้โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ View : 760  Users Rating : 7.00
การจัดการความรู้โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 คลังความรู้ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) View : 638  Users Rating : 7.00
คลังความรู้ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
 การจัดการความรู้โรงพยาบาลศรีธัญญา View : 377  Users Rating : 7.00
การจัดการความรู้โรงพยาบาลศรีธัญญา
 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ View : 192  Users Rating : 7.00
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด (สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว) View : 277  Users Rating : 7.00
ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด (สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
10   ศูนย์ KM สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา View : 227  Users Rating : 7.00
ศูนย์ KM สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
11   การจัดการความรู้ โรงพยาบาลสวนปรุง View : 185  Users Rating : 7.00
การจัดการความรู้ โรงพยาบาลสวนปรุง
12   การจัดการความรู้ สถาบันราชานุกูล View : 233  Users Rating : 7.00
การจัดการความรู้ สถาบันราชานุกูล
13   คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช View : 308  Users Rating : 7.00
คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (กรมสุขภาพจิต บริหารโดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิตกับกองแผนงาน)
14   โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ View : 280  Users Rating : 7.00
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
15   โครงการพัฒนาสติปัญาเด็กไทย View : 4,050  Users Rating : 7.00
โครงการพัฒนาสติปัญาเด็กไทย
16   การจัดการความรู้ KM โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ View : 926  Users Rating : 7.00
การจัดการความรู้ KM โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
17   โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ View : 955  Users Rating : 7.00
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
18   โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ View : 461  Users Rating : 7.00
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
19   โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ View : 577  Users Rating : 7.00
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
20   KM สำนักสุขภาพจิตสังคม View : 200  Users Rating : 7.00
KM สำนักสุขภาพจิตสังคม
21   สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE View : 210  Users Rating : 7.00
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
22   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร View : 187  Users Rating : 7.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
23   KM กองการเจ้าหน้าที่ View : 855  Users Rating : 7.00
KM กองการเจ้าหน้าที่
24   KM กองคลัง View : 342  Users Rating : 7.00
KM กองคลัง
25   KM สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต View : 221  Users Rating : 7.00
KM สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
26   KM กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต View : 382  Users Rating : 7.00
KM กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
27   การจัดการความรู้ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ View : 876  Users Rating : 7.00
การจัดการความรู้ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ทั้งหมด : 27 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1