ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการสำคัญกรมสุขภาพจิต

 Thai Psychaitric Pharmacy Group View : 6,271  Users Rating : 9.00
Thai Psychaitric Pharmacy Group
 ชมรมวอลเลย์บอล View : 1,259  Users Rating : 9.00
ชมรมวอลเลย์บอล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต View : 24,254  Users Rating : 7.00
ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ... ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตบนแผนที่ภูมิศาสตร์
 สุขภาพจิตเกมส์ View : 5,387  Users Rating : 7.00
กีฬาภายในกรมสุขภาพจิต
 E-Elearning GFMIS View : 8,650  Users Rating : 7.00
E-Elearning GFMIS
 FAQ ภายในกรมสุขภาพจิต View : 12,014  Users Rating : 7.00
FAQ ภายในกรมสุขภาพจิต
 คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต View : 9,133  Users Rating : 7.00
คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต
 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต View : 4,270  Users Rating : 7.00
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต
 ชุมชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ View : 11,812  Users Rating : 7.00
ชุมชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
10   ระบบ E-Learning โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต View : 28,333  Users Rating : 7.00
E-Learning System
11   โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต View : 69,678  Users Rating : 7.00
โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต
12   คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา View : 48,935  Users Rating : 7.00
คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา
13   ระบบสารบรรณอิเล็กโทรนิกส์ View : 9,974  Users Rating : 7.00
ระบบสารบรรณอิเล็กโทรนิกส์
14   เว็บไซต์ ISO กรมสุขภาพจิต View : 37,227  Users Rating : 7.00
รายละเอียดเกี่ยวกับ ISO ของกรมสุขภาพจิต
15   กำหนดการผู้บริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต View : 2,607  Users Rating : 7.00
กำหนดการผู้บริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต
16   ระบบ Intranet กรมสุขภาพจิต View : 90,326  Users Rating : 7.00
ระบบ Intranet กรมสุขภาพจิต
17   งานยานพาหนะ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ View : 20,489  Users Rating : 7.00
ข้อมูลหน่วยงาน, การจองใช้รถในพื้นที่ และต่างจังหวัด
18   สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต View : 4,429  Users Rating : 7.00
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต, อัตราดอกเบี้ย, เกี่ยวกับสมาชิก, อื่นๆ
19   งานโสตทัศนศึกษา รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ View : 3,427  Users Rating : 7.00
ภาพถ่ายกิจกรรม ข่าว บทความ
20   ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น View : 37,075  Users Rating : 7.00
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
21   TO BE NUMBER ONE View : 66,979  Users Rating : 7.00
โครงการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
22   ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต View : 16,373  Users Rating : 7.00
ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
23   ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ View : 12,349  Users Rating : 7.00
ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
24   โครงการช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า View : 23,385  Users Rating : 7.00
โครงการช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า ในโครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต
25   ระบบเมลล์กรมสุขภาพจิต View : 13,048  Users Rating : 7.00
ระบบเมลล์กรมสุขภาพจิต
26   ฐานข้อมูลแนะนำการบริการ View : 4,491  Users Rating : 7.00
ฐานข้อมูลแนะนำการบริการ
27   คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต View : 9,243  Users Rating : 7.00
คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต
28   โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ View : 5,550  Users Rating : 7.00
โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ การลา และการขอใช้รถ
29   ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551 View : 2,172  Users Rating : 7.00
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551
30   โครงการเยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต View : 7,146  Users Rating : 7.00
โครงการเยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต
31   คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช View : 41,886  Users Rating : 7.00
"คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช" ซึ่งรวบรวมเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช องค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ให้ท่านให้ Download นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการศึกษาต่อไป
32   ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2552 View : 1,677  Users Rating : 7.00
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2552
33   ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต View : 6,625  Users Rating : 7.00
ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต
34   เครือข่ายเยียวยาและพัฒนาเด็กที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรง (child traumatic stress network) View : 6,152  Users Rating : 7.00
เครือข่ายเยียวยาและพัฒนาเด็กที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรง (child traumatic stress network)
35   บทบาทหญิงชายกรมสุขภาพจิต View : 9,671  Users Rating : 7.00
บทบาทหญิงชายกรมสุขภาพจิต
36   DMH's Media Services View : 19,719  Users Rating : 7.00
DMH's Media Services
37   DMH's Weblogs View : 4,823  Users Rating : 7.00
DMH's Weblogs
38   ศูนย์ราชการใสสะอาด กรมสุขภาพจิต View : 4,161  Users Rating : 7.00
ที่ตั้ง อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02 590 8072
39   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต View : 26,817  Users Rating : 7.00
ที่ตั้ง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02 590 8222-3
40   รายงานการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCC : สจ.ค.6) ปีงบประมาณ 2551 View : 1,371  Users Rating : 7.00
รายงานการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCC : สจ.ค.6) ปีงบประมาณ 2551

ทั้งหมด : 48 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2