ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ห้องสมุด

 ข่าว/บทความ ห้องสมุด รพ. ศรีธัญญา View : 5,099  Users Rating : 10.00
ข่าว/บทความ ห้องสมุด รพ. ศรีธัญญา
 ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา View : 9,201  Users Rating : 10.00
ที่ตั้ง โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 ห้องสมุดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ View : 3,477  Users Rating : 9.00
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 ห้องสมุดโรงพยาบาลสวนปรุง View : 3,121  Users Rating : 8.00
ที่ตั้ง โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต View : 8,632  Users Rating : 7.50
ที่ตั้ง อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 ห้องสมุดสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ View : 3,955  Users Rating : 2.00
ที่ตั้ง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 75/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา View : 3,587  Users Rating : 2.00
ที่ตั้ง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทั้งหมด : 7 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1