ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ห้องสมุด

 ข่าว/บทความ ห้องสมุด รพ. ศรีธัญญา
ข่าว/บทความ ห้องสมุด รพ. ศรีธัญญา
 ห้องสมุดสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ที่ตั้ง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 75/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ห้องสมุดโรงพยาบาลสวนปรุง
ที่ตั้ง โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ที่ตั้ง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 ห้องสมุดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา
ที่ตั้ง โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต
ที่ตั้ง อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ทั้งหมด : 7 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1