ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ประกันสังคมขยายสิทธิ “ปลูกถ่ายไขกระดูก” ใช้เนื้อเยื่อผู้บริจาคได้

ประกันสังคมขยายสิทธิ “ปลูกถ่ายไขกระดูก” ใช้เนื้อเยื่อผู้บริจาคได้

โดย MGR Online 4 มกราคม 2560 15:31 น. (แก้ไขล่าสุด 4 มกราคม 2560 16:52 น.)

บอร์ดประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิประโยชน์ “ปลูกถ่ายไขกระดูก” เผย สามารถใช้เนื้อเยื่อจากผู้บริจาคได้ จากเดิมใช้ได้เฉพาะเนื้อเยื่อตัวเองและพี่น้อง เพิ่มอัตราค่าบริการจาก 7.5 แสนบาท เป็น 1.3 ล้านบาท เพิ่มข้อบ่งชี้ครอบคลุมโรคไขกระดูกผิดปกติชนิดผังผืด

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส. ได้ให้สิทธิประโยชน์กรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือปลูกถ่ายไขกระดูก ให้แก่ผู้ประกันตน มาตั้งแต่ปี 2540 โดย สปส. จะส่งผู้ประกันตนเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับ สปส. อย่างไรก็ตาม ล่าสุด คณะกรรมการประกันสังคมได้เห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้ผู้ประกันตนในปี 2560 ดังนี้ 1. ขยายความคุ้มครองกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากเนื้อเยื่อผู้บริจาค (Allogeneic unrelated) จากเดิมที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีการปลูกถ่ายโดยใช้เนื้อเยื่อตนเอง (Autologous) และปลูกถ่ายฯ โดยใช้เนื้อเยื่อของพี่น้อง (Allogeneic related) เท่านั้น

2. การขยายอายุของผู้มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเดิม 60 ปี เป็น 65 ปี 3. เพิ่มโรคที่มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ได้แก่ โรคไขกระดูกผิดปกติชนิดผังผืด (Myelofibrosis) 4. ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจาก 750,000 บาท เพิ่มเป็น 1,300,000 บาท สำหรับกรณีปลูกถ่ายฯ โดยใช้เนื้อเยื้อพี่น้อง โดยรวมค่าเตรียมเนื้อเยื่อ และกรณีปลูกถ่ายฯ โดยใช้เนื้อเยื่อผู้บริจาค

ทั้งนี้ ข้อบ่งชี้ 8 โรคที่มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัลอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโบลาส ชนิดเฉียบพลัน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง ไขกระดูกผิดปกติ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลม่า และไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด สำหรับปี 2559 มีผู้ประกันตนที่ได้รับการอนุมัติสิทธิกรณีการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วจำนวน 74 ราย ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลในบันทึกข้อตกลงกับ สปส. กรณีการปลูกถ่ายไขกระดูก ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฉบับวันที 5 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ผู้จัดการออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

5 มกราคม 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 35