ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงวัยกับสังคมไทยในอนาคต

นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงวัยกับสังคมไทยในอนาคต

ก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2560

บรรดาประชาชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้เฉลิมฉลองกัน เพราะมีวันหยุดหลายวันติดต่อกันอย่างไรก็ดี ก็มีบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองด้วยสาเหตุต่างๆ กัน เช่น ความเป็นอยู่ของสังคมโลกได้เปลี่ยนไปจากสิ่งที่เรียกว่าสังคมขยาย เป็น สังคมเดี่ยว ทั้งนี้ เพราะพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไป

สังคมขยายในที่นี้ หมายถึง สังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เปลี่ยนเป็น สังคมอุตสาหกรรม ทำให้ครอบครัวแบบดั้งเดิมคนหลายรุ่น หลายครอบครัว ที่ประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย ลูกหลานอยู่รวมกันกลายเป็น ครอบครัวเดี่ยว เพราะสังคมอุตสาหกรรมทำให้ครอบครัวหลายรุ่นที่เคยอยู่รวมกันต้องแยกย้ายไปทำมาหากินในที่ต่างๆ เช่น ในเมืองใหญ่ โดยอพยพครอบครัวไปอยู่ใกล้ที่ทำงาน เป็นต้น ทำให้ครอบครัวสมัยก่อนที่เคยอยู่รวมกันของคนหลายรุ่นค่อยสลายไป ประกอบกับอายุคนในปัจจุบันยืนยาวกว่าในอดีต

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ ซึ่งผู้รับผิดชอบในการบริหารต้องปรับกระบวนการเพื่อรับสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงวัยทั้งในด้านบวกและด้านลบให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การที่ปัจจุบันสภาพครอบครัวของคนไทยเปลี่ยนจาก ครอบครัวขยาย เป็น ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น มีผลให้ผู้สูงอายุ อยู่กันตามลำพังทั้งในเมืองและชนบท ทำให้ต้องช่วยตัวเอง

สำหรับผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงสติปัญญาสมบูรณ์ยังเป็นที่ต้องการของสังคม ผู้สูงอายุกลุ่มนี้นอกจากไม่เป็นปัญหาต่อสังคมแล้ว ตรงข้ามกลับทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้มาก แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการในการประกอบอาชีพ เช่น การรับราชการหรือเป็นลูกจ้างในธุรกิจเอกชน จะถูกจำกัดในเรื่องอายุการทำงาน

ฉะนั้นประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน ได้มีการขยายวัยทำงานออกไปจากเดิม แต่ประเทศไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้เป็นภาระแก่รัฐ ทั้งๆ ที่คนสูงวัยกลุ่มนี้มีทั้งกำลังกายและสมองที่จะทำคุณประโยชน์ได้แทนที่ตกเป็นภาระแก่รัฐดังปัจจุบัน (โดยเฉพาะข้าราชการบำนาญ)

ส่วนคนสูงวัยที่ช่วยตัวเองไม่ได้นั้น ก็อาจแยกเป็นส่วนๆ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยกับอาจช่วยตัวเองได้บ้าง ถ้ารัฐแยกกลุ่มผู้สูงวัยออกให้ชัดเจนและมีการวางแผนอย่างดีแล้ว ภาระที่เกิดขึ้นอาจไม่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระทางเศรษฐกิจหรือภาระทางสังคม ดังที่คาดการณ์ไว้

สุดท้ายนี้ อยากเห็นผู้กุมอำนาจรัฐมองเห็นปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมในเรื่องจำนวนประชากรผู้สูงวัยที่กำลังเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นทุกปี เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศ

เพราะนับตั้งแต่ยุคเด็กเกิดมากกว่าการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ (ยุคที่เรียกว่า เบบี้บูม)จนทำให้สังคมตื่นตกใจว่า พลเมืองจะล้นโลกเกิดลัทธิวางแผนครอบครัว (เกิดการทำลายทารกที่เป็นเพศหญิงในบางประเทศ เพราะนโยบายครอบครัวหนึ่งมีบุตรได้คนเดียว) จนถึงยุคสังคมผู้สูงวัยในปัจจุบัน

ถึงเวลาแล้วที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปรับยุทธวิธีในเรื่องนี้เสียใหม่ก่อนที่สังคมจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ การแก้ปัญหาสังคมในเรื่องนี้จะสายเกินไป

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที 5 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่แนวหน้าออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

5 มกราคม 2560

ที่มา แนวหน้า

Posted By STY_Lib

Views, 42