ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต อบรมเพิ่มศักยภาพวิชาชีพ

กรมสุขภาพจิต อบรมเพิ่มศักยภาพวิชาชีพ

กรมสุขภาพจิต อบรมเพิ่มศักยภาพวิชาชีพ มุ่งขยายเครือข่าย กระจายพลัง ดูแลสุขภาพจิตชุมชน

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กทม. มุ่งขยายเครือข่าย กระจายพลังในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนสู่ระดับพื้นที่

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการดูแลจิตใจประชาชน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการสู่การเป็นผู้นำทางสุขภาพจิตของประเทศ ซึ่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิชาชีพที่กระจายอยู่ในทุกๆ พื้นที่หลายภาคส่วน และใกล้ชิดประชาชน นับเป็นกำลังสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้ การจัดอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชนนี้ จึงเป็นย่างก้าวที่สำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชุมชน เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายที่จะร่วมมือกันในการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศ ตลอดจนและเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นจากความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข เนื้อหาครอบคลุมประเด็นสุขภาพจิตที่สำคัญ รวมถึงเทคนิคที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานในพื้นที่ ได้แก่ การดูแลสุขภาพจิตในแต่ละกลุ่มวัย เทคนิคในการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และเทคนิคที่จำเป็นต่อการบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต มีการอบรมแล้วทั้งสิ้น 5 รุ่น ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จากศูนย์สุขภาพจิตและจากเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจากการถอดบทเรียนและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 5 รุ่นที่ผ่านมา พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจและได้รับความรู้ทางด้านการทำงานสุขภาพจิตชุมชนในระดับสูง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนา ต่อยอดการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ของตนเองได้ สำหรับการอบรม รุ่นที่ 6 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 20 ม.ค.60 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการอบรมเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต และช่วงที่ 2 เป็นการอบรมกระบวนการทำงานในชุมชนและฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ฉบับวันที 10 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่บ้านเมืองออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

10 มกราคม 2560

ที่มา บ้านเมือง

Posted By STY_Lib

Views, 29