ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ออกกำลังสุดสัปดาห์ อาจได้ผลดีเท่าทุกวัน

ออกกำลังสุดสัปดาห์ อาจได้ผลดีเท่าทุกวัน

ผลศึกษาพบคนที่ออกกำลังเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ อาจจะมีสุขภาพดีและเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เท่ากับผู้ที่ออกกำลังเป็นประจำทุกวัน

ผลการศึกษาตีพิมพ์ในวารสารสมาคมแพทย์อเมริกันเมื่อวันจันทร์พบว่า ผู้ที่ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1-2 วัน หรือเรียกว่าเป็นพวก "นักรบสุดสัปดาห์" ช่ปปวยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคต่างๆ เท่ากับคนที่ออกกำลังกาย 3 วัน หรือมากกว่านั้นใน 1 สัปดาห์

ผลการศึกษาชิ้นนี้ที่สำรวจชาวสหราชอาณาจักรเกือบ 64,000 คน ซึ่ง 90% เป็นคนผิวขาว โดยแยกผู้สำรวจออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ คนที่ไม่ออกกำลังเลยเกือบ 63%, คนออกกำลังกายบ้าง 22%, คนออกกำลังเฉพาะสุดสัปดาห์ 3.7% และคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ 11%

โดยเมื่อเปรียบเทียบคนออกกำลังกายเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์กับคนที่ไม่ออกกำลังกายเลย พบว่าคนที่ออกกำลังกายสุดสัปดาห์มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคต่างๆ ลดลง 30% โดยมีความเสี่ยงที่จะตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง 40% และเสี่ยงที่จะตายจากโรคมะเร็งลดลง 18% ส่วนเมื่อเปรียบเทียบคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำกับคนที่ไม่ออกกำลังกายเลย พบว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจาปกโรคต่างๆ ลดลง 35%

งานวิจัยชิ้นนี้สำรวจผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ใช้เวลาราว 9 ปี โดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงระยะเวลาและประเภทของการออกกำลังกาย โดยเฉลี่ยผู้ออกกำลังกายช่วงสุดสัปดาห์เป็นเพศชายมากกว่าหญิง โดยออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1-2 วัน ใช้เวลารวมราว 300 นาที ประเภทของการออกกำลังกายที่ทำ ได้แก่ การทำสวน, เดินออกกำลังกาย, ปั่นจักรยาน, วิ่งและเล่นกีฬา.

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ออนไลน์ ฉบับวันที 11 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ไทยโพสต์ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

11 January 2560

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 43