ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กุญแจสำคัญในการพิทักษ์เด็ก ให้หลุดพ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอ

กุญแจสำคัญในการพิทักษ์เด็ก ให้หลุดพ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สถิติการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนในเทศกาลสำคัญของปีนี้พบว่า เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก ซึ่งหากจะมองถึงปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ก็จะพบว่าเป็นปัญหาสังคมที่มีสาเหตุพื้นฐาน เช่นเดียวกับปัญหาทางสังคมอื่นๆ ซึ่งมักเกิดจากการสะสมมาอย่างยาวนาน โดยการแก้ไขปัญหาจะต้องส่งเสริมป้องกันตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเด็ก และเยาวชน คือกำลังสำคัญของชาติ

ในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังพิทักษ์สิทธิเยาวชน” จัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่าย มีข้อมูลที่น่าสนใจจากวงเสวนากรณีสิทธิเด็กและเยาวชนในการอยู่ในสังคมที่ปลอดภัย จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์หลายอย่างที่ควรเก็บมาคิดวิเคราะห์

ผลการศึกษาความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทยล่าสุดปี’56 และวิเคราะห์เพื่อแปลผลในปี’59 โดย สสส.ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศพบว่า คนไทยสูญเสียปีสุขภาพดีร่วมกัน 15.3 ล้านปี โดยตายก่อนวัยอันควร 10 ล้านปี ต้องอยู่อย่างเจ็บป่วยพิการ 5.3 ล้านปี ซึ่งมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะสูงถึง 930,053 ล้านบาท หรือ 7.2% ของจีดีพีประเทศ โดยมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดโรคเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

คุณพงษ์ภัค มงคลชัยพานิชที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า การดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนไทยเริ่มต้นที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งกับตัวเด็ก ครอบครัวและคนอื่นๆ ในสังคม ยิ่งปัจจุบันที่สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการโฆษณา และปลูกฝังทัศนคติที่ผิดให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ต่อไป

ดังนั้นปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นปัญหาและต้องแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ เพราะอยู่ใกล้ตัวเด็กและเยาวชนมากที่สุด นอกจากนี้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน หลายกรณีมีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการเมาแล้วขับ วัยรุ่นยกพวกตีกันและการก่อคดีอาชญากรรม โดยสรุปแล้วประเทศไทยมีกฎหมายและมาตรการที่มีคุณภาพ แต่ยังขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผอ.สถาบันไทยพัฒน์ เล่าถึงหลักปฏิบัติทางธุรกิจและการส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชนของภาคธุรกิจว่า แม้สิทธิเด็กจะได้รับการยอมรับมายาวนานแล้วก็ตาม แต่ยังมีเด็กอีกมากมายทั่วโลกที่ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและถูกทอดทิ้ง ทางองค์การยูนิเซฟจึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ หรือ CRBP ซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กในแง่มุมต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยเน้นการผนวกเรื่องสิทธิเด็กเข้าไว้ในนโยบายการดำเนินงานของบริษัท โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการปลูกฝังความรับผิดชอบเข้าไปในกระบวนการทำงานของทุกธุรกิจ เพราะถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยเคารพต่อสิทธิของเด็กและเยาวชนมากขึ้นจะทำให้เป้าหมายในการรณรงค์เรื่องนี้มีความยั่งยืน

คุณ Kristina Sperkova ประธาน IOGT International ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่มีการดำเนินงานต่อต้านสุราและยาเสพติด ที่เน้นการดำเนินงานในกลุ่มเยาวชนได้นำเสนอผ่านวีดีโอ Skype ถึงสถานการณ์สิทธิเด็กในระดับโลกว่า

ในปัจจุบันธุรกิจแอลกอฮอล์ใช้การตลาดในทางที่ผิดศีลธรรม โดยการแทรกซึมผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือประเพณี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงตัวผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตเบียร์ที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโดยใช้เด็กเป็นส่วนร่วม การใส่ตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มบนเสื้อกีฬา การเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่ง่ายดายซึ่งหลายประเทศไม่มีกฎหมายรองรับ ผลของการโฆษณาทำให้เด็กจดจำตราสินค้าแอลกอฮอล์กับทีมกีฬาที่ชื่นชอบ และมีแนวโน้มเริ่มดื่มสินค้ายี่ห้อนั้นมากขึ้น

ประธาน IOGT International เผยว่า มีกรณีศึกษาการใช้กลยุทธ์การทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งในประเทศกาน่า พบว่ายิ่งมีการทำ CSR มากเท่าไหร่ ตัวเลขทางการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่น การที่ธุรกิจแอลกอฮอล์ทำการตลาดเข้าใกล้เด็กและเยาวชน จึงกลายเป็นการรุกล้ำสิทธิพื้นฐานของเด็ก ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจะเป็นตัวแปรสำคัญ ที่ทำให้การพิทักษ์สิทธิของเด็กเกิดผลสูงสุด

สรุปได้ว่าการปลูกฝังแนวคิดที่ดีในการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพราะถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้นโยบายคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติต่อไป

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ ฉบับวันที 11 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่แนวหน้าออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

11 January 2560

ที่มา แนวหน้า

Posted By STY_Lib

Views, 50