ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เจ๋ง !!...รพ.ศรีนครินทร์ ทำแอพฯดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องครั้งแรกในประเทศ

เจ๋ง !!..."รพ.ศรีนครินทร์" ทำแอพฯดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องครั้งแรกในประเทศ พร้อมเป็นศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายรุกงานไตวายเรื้อรัง

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) กล่าวว่า โรคไตเรื้อรัง รวมถึงไตวายระยะสุดท้ายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ มีแนวโน้มผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังอยู่ในกลุ่มโรคค่าใช้จ่ายสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการรักษา ดังนั้นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) จึงอนุมัติสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทั้งการล้างไตผ่านช่องท้อง การฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม และการรักษาทดแทนด้วยวิธีผ่าตัดเปลี่ยนไตตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายและหน่วยบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 36,768 คน (ข้อมูลไตรมาส 2 ปี 2559) เป็นผู้ป่วยรับการล้างไตผ่านช่องท้องจำนวน 19,573 คน เป็นผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมจำนวน 12,079 คน ผ่าตัดปลูกถ่ายไตจำนวน 95 คน และรับยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไตจำนวน 1,290 คน

นพ.ประจักษวิช กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศโรคไต รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงร่วมกับ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Chronic Kidney Disease Prevention : CKDNET) โรงพยาบาลขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)จัดงานมหกรรมสุขภาพวันไตโลก ประจำปี2560ขึ้นที่ จังหวัดขอนแกน โดยเป็นการจัดงานต่อเนื่องปีที่ 13 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคไตในวันไตโลกซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ให้คำขวัญรณรงค์ในปีนี้ "อ้วนกลมระทมไต

"รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในเครือข่ายหน่วยบริการสำคัญพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการดูแลผู้ป่วยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่เพียงแต่เน้นการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังแต่ยังรวมถึงการป้องกัน โดยมีรูปแบบการทำงานของความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากการจับมือร่วมกันของ 6 คณะ (คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังดำเนินงานร่วมกับ รพ.ศูนย์ใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลนครขอนแก่น และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่"นพ.ประจักษวิช กล่าว

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา อาทิ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศโรคไต โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการลดโรคไตในชุมชนเมือง และโครงการลดโรคไตในชุมชนชนบท รวมถึงโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น สำหรับในวันนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือในอีก 2 โครงการ คือ โครงการร้านชำสีขาวเพื่อลดการใช้ยาไม่ถูกต้องที่ก่อให้เกิดภาวะไตวาย และโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคไตที่เป็นการเชื่อมโยงระบบการบริการ

นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (ธรรมศักดิ์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้พัฒนา "CKD Application" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้ติดตามดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องเป็นครั้งแรกของประเทศ

"การดำเนินงานเพื่อดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ รพ.ศรีนครินทร์ นับว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้ก่อให้เกิดการพัฒนารุดหน้าด้านการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอย่างมาก รวมถึงงานด้านการป้องกันเพื่อลดอัตราผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งได้มีการดึงท้องถิ่นและชุมชนเข้าร่วม" รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ออนไลน์ ฉบับวันที 14 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่บ้านเมือง ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Bungon J./Thongpet S.

14 มีนาคม 2560

ที่มา บ้านเมือง

Posted By STY_Lib

Views, 32