ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กพร. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังแรงงานด้านบริการสุขภาพ

กพร. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังแรงงานด้านบริการสุขภาพ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพทุกรายสาขา กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงได้ขับเคลื่อนยุทศาสตร์การพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ พ.ศ.2560-2565 เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศไทยมีความรู้ ทักษะ ความสามารถรองรับความต้องการบริการสุขภาพทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพและได้รับมาตรฐานระดับสากล

"ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบริการสุขภาพมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้ประเทศปีละ 4 หมื่น 5 พันล้านบาทต่อปี และในอนาคตการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายการค้า การลงทุน และกำลังแรงงาน ในกรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียน+3 อาเซียน+6 จะเป็นส่วนสนับสนุนให้อุตสาหกรรมมีศักยภาพและเติบโตอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น พร้อมกับรัฐบาลยังได้กำหนดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็น 1 หนึ่ง 10 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth Engine) ต่างส่งผลอุตสาหกรรมบริการสุขภาพมีความต้องการแรงงานในด้านบริการเป็นจำนวนมาก การจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการพัฒนากำลังคนสำหรับบริการสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก"นายธีรพล กล่าว

นายธีรพล กล่าวอีกว่ากพร.จัดทำยุทศาสตร์การพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพไว้ 3 ด้าน ด้านที่หนึ่ง การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ และหลักสูตรเฉพาะด้านสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เพื่อให้มาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการให้สูงขึ้น ด้านที่สอง การผลิตและพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งงานหลักของอุตสาหกรรมบริการสุขภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศ โดยมุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ โดยต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในระดับที่เหมาะสมต่อการประกอบกิจการและทำงานในอุตสาหกรรม ด้านที่สาม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนเฉพาะทางในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศ โดยการลงทุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบที่ใช้สนับสนุนการผลิตและการพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรม เน้นระบบการจัดการแบบบูรณาการ ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอาชีพ และสภาธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

"กพร.จะนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตีรับทราบเพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการพัฒนากำลังแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการสุขภาพต่อไป" อธิบดีกพร.กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ออนไลน์ ฉบับวันที 14 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่บ้านเมือง ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Bungon J./Thongpet S.

14 มีนาคม 2560

ที่มา บ้านเมือง

Posted By STY_Lib

Views, 24