ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สังคมเครียดพุ่ง !! หมอประเวศ แนะทำ HA ลดขัดแย้ง

สังคมเครียดพุ่ง !! "หมอประเวศ" แนะทำ HA ลดขัดแย้ง

"หมอประเวศ" ชี้สังคมเครียดขึ้นหลังกระแสสิ่งแวดล้อมโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว หวั่นกลายเป็นวิกฤติอารยธรรม แนะ รพ.พัฒนาทำคุณภาพสถานพยาบาล หรือ HA เพื่อทุกคนเสมอภาค เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคน ลดขัดแย้ง

การปาฐกถาพิเศษ “พลังแห่งปัญญาญาณและเชาวน์ปัญญา (The Power of Wisdom & Intelligence) สู่การเติบโตและยั่งยืน”ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวในงานการประชุม FORUM ครั้งที่ 18 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่า ปัจจุบันคนต้องเผชิญกระแสสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว จึงเกิดเกิดโรคง่าย เชื่อมโยงให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สภาพจิตใจ และปัญหาการเมือง เกิดความเครียดในสังคม กลายเป็นวิกฤติอารยธรรม

ดังนั้น สังคมเวลานี้ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ จากปัจเจกชนสุดโต่ง หันมามองรอบตัว การที่โรงพยาบาล เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล หรือ HA คือการสร้างสำนึกแบบองค์รวม ไม่มีความเห็นแก่ตัว ทำให้มีสติรู้ ทำด้วยความตื่นตัว เป็นเครื่องมือสร้างให้เกิดปัญญา

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวด้วยว่า คุณภาพสถานพยาบาล หรือ HA นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ที่ว่า ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ร่วมงานมีเกียรติเสมอกันหมด เกิดความเอื้ออาทร จริงใจต่อกัน ทุกคนมีความสุขเท่ากันหมด สิ่งนี้เงิน 100 ล้านบาทก็ซื้อไม่ได้ สิ่งที่จะตามมาคือ เมื่อนำปัญญาญาน (Wisdom) ความรอบรู้นำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และ เชาวน์ปัญญา (Intelligence) การคิดได้เร็ว มารวมกันจะเกิดพลังทางสังคม togeter we can หรือรวมกันเราทำได้

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวย้ำว่า สิ่งสูงสุดเมื่อเกิดประชาคม HA จะมองชีวิตคนประดุจฟ้า ถือชีวิตคนทุกระดับทั้งผู้ป่วย และเพื่อนร่วมงาน มีความสำคัญ รักษาด้วยหัวใจ ที่จะเกิดตามมาคือ การรักษามีคุณภาพ โรงพยาบาลมีคุณภาพเพราะบุคลากรเรียนรู้งานด้านการปฏิบัติ ดี จะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานมีจิตใจเอื้ออารีย์ เท่ากับได้หว่านเมล็ดความดีลงสู่แผ่นดิน

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ออนไลน์ ฉบับวันที 16 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่บ้านเมือง ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Bungon J./Thongpet S.

16 มีนาคม 2560

ที่มา บ้านเมือง

Posted By STY_Lib

Views, 30