ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปลัดสธ.รับโล่เกียรติยศผู้บำเพ็ญประโยชน์

ปลัดสธ.รับโล่เกียรติยศผู้บำเพ็ญประโยชน์

ด้านปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับรางวัลโล่เกียรติยศผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เพิ่มจำนวนการปลูกถ่ายอวัยวะ ลดระยะการรอคอย นำอวัยวะมาใช้ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลโล่เกียรติยศผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้กับวงการปลูกถ่ายอวัยวะของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และให้สัมภาษณ์ว่า ในแต่ละปี มีผู้ป่วยรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายเป็นจำนวนมาก ในปี 2558 มีจำนวน 5,018 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 5,581 รายในปี 2559 แต่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง 400-500 รายต่อปี จึงทำให้มีผู้ป่วยรอคอยอวัยวะจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี มีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรอคอย 100 -200 ราย ส่วนผู้รอการเปลี่ยนกระจกตา ในปี 2559 มีจำนวน 11,591 ราย ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาเพียง 700-800 ราย สาเหตุหลักมาจากความเชื่อ ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน รวมถึงความยากในการเข้าถึงบริการปลูกถ่ายอวัยวะเนื่องจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะตั้งอยู่ในกทม. และจังหวัดใหญ่ๆ ในแต่ละภาค

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาดังกล่าว และพัฒนาระบบการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในการร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย 1.ด้านนโยบาย อาทิกำหนดเรื่องรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเป็นสาขาที่ 13 ของการพัฒนาระบบบริการ และพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญ (Excellent Center) ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะในแต่ละเขตสุขภาพและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะระดับกระทรวง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2.สนับสนุนทรัพยากรในการจัดระบบบริการ ได้ลงนามความร่วมมือกับ 3 กองทุนสุขภาพ เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าในงาน เสริมขวัญกำลังใจบุคลากร และสนับสนุนด้านองค์ความรู้ คู่มือแนวทางปฏิบัติ 3.ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และ4. ติดตาม กำกับ และเสริมขวัญกำลังใจ เช่นกระตุ้นการขับเคลื่อนระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ในทุกช่องทางการดำเนินการการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาที่ผ่านมาประสบความความสำเร็จมีผู้บริจาคเพิ่มขึ้น โดยสามารถถวายผลงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 ในการปลูกถ่ายไตเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 เม.ย. 2559 มีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายไต 616 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 600 ราย และจำนวนการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 218 ราย ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 มีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งสิ้น 512 ราย เป็นการปลูกถ่ายไต 414 ราย เพิ่มจากปี 2558 ที่ทำได้ 364 ราย ปลูกถ่ายตับ 79 ราย เพิ่มจากปี 2558 ที่ได้ 55 ราย หัวใจ 15 ราย ตับอ่อน 1 ราย ไตและตับอ่อน 1 ราย ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 162 ราย และการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในโรงพยาบาลที่ไม่เคยมีการบริจาคอวัยวะมาก่อน 13 โรงพยาบาล มีผู้แสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะและดวงตาที่โรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ระบบริจาคดวงตาในทุกเขตเพิ่มขึ้น เป็นการบริจาคอวัยวะ 55,881 ราย เพิ่มจากปี 2558 ถึง 9,241ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาสะสม ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 1,035,704 ราย

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2560 คือ 1.พัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายและพัฒนาระบบการรับบริจาคดวงตาในโรงพยาบาล 2.รณรงค์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ และดวงตาให้ลงสู่ชุมชน 3.พัฒนาให้มีทีมผ่าตัดนำไตออก ปลูกถ่ายไต /ตาในระดับเชตสุขภาพ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะดวงตาให้ครอบคลุมใน รพระดับต่างๆ4.พัฒนาทีมงานติดตามการบริจาคอวัยวะในระดับเขต

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ออนไลน์ ฉบับวันที 20 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่บ้านเมืองออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

20 มีนาคม 2560

ที่มา บ้านเมือง

Posted By STY_Lib

Views, 18