ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

MOUสสส.สถาบันวิชาการ-อปท.คู่ความร่วมมือ จัดการข้อมูลวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

MOUสสส.สถาบันวิชาการ-อปท.คู่ความร่วมมือ จัดการข้อมูลวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

สสส.สถาบันวิชาการและอปท.คู่ความร่วมมือเสนองานวิจัยสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จุดประกายคนในพื้นที่มีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ให้สมดุล คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สำรวจแนวโน้มผู้สูงอายุในครัวเรือนทวีจำนวนสูงขึ้น ทั้งประเภทติดบ้านและติดเตียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวิจัยสภาพพื้นที่เป็นเมืองล้อมรอบด้วยชนบท ปัญหาสารเคมีตกค้างในร่างกายทำให้เจ็บป่วย ชุมชนใกล้เคียงประสบปัญหารักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมทั้งวิถีชีวิต ภาษาท้องถิ่น สังคมบริโภคแปรรูปสมัยใหม่ เสริมพลังปัญญาของแผ่นดินด้วยการบันทึกข้อตกลงที่หอประชุมไบเทค บางนา ร่วมกันทำงานในพื้นที่เป้าหมายปีที่2 ในเวลา3ปี

โครงการจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)สนับสนุนให้มีการจัดทำบทเรียนการทำงานร่วมกันของคู่ความร่วมมือมรภ.กับอปท. การทำแผนที่ทิศทางการวิจัยและกระบวนการทำงานของสถาบันวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน งานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ศวช.)คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอเรื่องแนวคิดการใช้ข้อมูลทุนและศักยภาพชี้นำการกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การทำงานวิจัยเพื่อร่วมเรียนรู้ปัญหา สถานการณ์ ทุนทางสังคม ศักยภาพวิธีการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นภายใต้ฐานความคิด ใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนาด้วยการคำนึงถึงเรื่องสุขภาพ ทุกนโยบายเราให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมพัฒนาเป็นหลักให้ชุมชนท้องถิ่นรับรู้สถานการณ์ต่างๆ ทำความเข้าใจเหตุปัจจัยเชื่อมโยงเห็นเงื่อนไขต่างๆ เรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหลักในพื้นที่4องค์กรหลักในการแก้ไข จัดการ สร้างปัจจัยมาเกื้อหนุนให้หลุดพ้นจากปัญหาเดิม สร้างชุมชนท้องถิ่นยุคใหม่ ทำงานร่วมกันจากเครือข่ายภายนอก การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมมือกันด้วย ต่อยอดงานใหม่ ขยายงานเดิมทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วย ข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำงานเพื่อวิจัยพัฒนาอย่างน้อย2ส่วน ปัญหาความต้องการ ความจำเป็นที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ให้สมดุลเป็นตัวช่วยให้การเรียนรู้ปัญหา งานวิจัยสู่การแก้ไขปัญหาชุมชน

ทำอย่างไรให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นนักวิจัยแทนที่จะปฏิบัติอย่างเดียว นักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นเปลี่ยนจากสถานะนักปฏิบัติ นักวิจัยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งนี้4องค์กรหลักในพื้นที่ร่วมกับชุมชน ภาคประชาชนมีการทำงานร่วมมือกันอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนงาน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ลงตัวมากที่สุด การใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา คำนึงถึงสุขภาพเป็นเรื่องเดิมของการทำงานในพื้นที่ เรียนรู้จากคนสู่คน ปฏิบัติการจริง วิธีการแก้ไขปัญหาจริง เสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น มุ่งหวังการทำงานเกิดผลตอบแทนได้มากกว่า1ด้าน มีการจัดสวัสดิการให้ประชาชน ส่งเสริมอาชีพ ริเริ่มการศึกษา สร้างจิตอาสาดูแล ทำงานอย่างมีกระบวนการ ประมวลสถานการณ์จริง การทำความเข้าใจบทบาทวิธีการทำงาน เกิดแนวทางผู้ปฏิบัติงานหลักเพื่อจับคู่กัน ทำงานร่วมกันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงร่วมกันด้วย

ความรู้ที่ชุมชนสังคมยอมรับปฏิบัติการใดๆเกิดขึ้นแล้วนำมาเป็นข้อสรุปในการทำงานอย่างต่อเนื่อง การประมวลนำความรู้หลักวิชาการจากการปฏิบัติเพื่อได้รับการยอมรับในสังคม ค้นหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันได้ เราต้องการเปรียบเทียบสังคมให้เรียนรู้ร่วมกัน ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดูแลเอื้ออาทรต่อกัน การดำเนินการที่ผ่านมาเรามีข้อมูลความรู้ด้วยการเสริมความเข้มแข็งชุมชน เรามีเครื่องมือนำพื้นฐานรากฐานชุมชนมาทำความเข้าใจพัฒนาให้ต่อเนื่องกัน มีระบบการจัดการให้หนี้ครัวเรือนลดลง การจัดการขยะ จัดแยกขยะและทำลายขยะนำไปสู่การศึกษาเชิงลึก อยากเห็นชุมชนเปลี่ยนแปลงอย่างไร กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ต้องการสร้างอะไรใหม่ในพื้นที่บอกถึงความมุ่งหวังการใช้จินตนาการชุมชนท้องถิ่น ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน การที่จะเปลี่ยนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ใช้ความเชี่ยวชาญ เข้าไปเรียนรู้สู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงชุมชนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงนักปฏิบัติเป็นนักวิจัยประมวลความรู้ วางรากฐานสร้างอนาคต บทบาทสำคัญ2ภาคี สสส.หนุน2ภาคีทำงานร่วมกัน

การเรียนรู้สถานการณ์จริง ปฏิบัติการจริง เปลี่ยนแปลงจริง พัฒนาจริงจะเริ่มต้นอย่างไร เราคงไม่อ่านเพียงรายงานเท่านั้น ผลักดันในการใช้ข้อมูลวางอนาคต ชุมชนท้องถิ่น เป็นกระบวนการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นมีสถานการณ์อย่างไรบ้าง มีความเข้าใจในเชิงระบบ การจัดเวทีประชาคมเห็นกระบวนการจัดประมวลข้อมูล การออกแบบงานวิจัยช่วยส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาพร้อมๆกับการเรียนรู้ไปด้วยในตัวเอง การสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงให้กระบวนการเรียนรู้เป็นมหาวิทยาลัยให้ปัญญาในพื้นที่ออกสู่สากลได้ เป็นกระบวนเข้าไปมีส่วนร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยเป้าหมายการเปลี่ยนประเทศ

อ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำรวจ หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูลและจำนวนประชากรจากฐานข้อมูลโปรแกรมTCNAPองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1,881แห่ง ประชากร4,823,280คนเป็นชาย49.28% จำนวน2,376,821คน หญิง50.72% จำนวน2,446,459คน จำนวน15,503หมู่บ้าน/ชุมชน มีครัวเรือน 1,690,054ครัวเรือน มีตัวเลขการเตรียมวัยสู่ผู้สูงอายุ630,791คนอายุระหว่าง50-54จำนวน329,288คน อายุ55-59จำนวน301,503คน ส่วนประชากรผู้สูงอายุจำนวน707,992คน เป็นชาย332,515คน เป็นหญิง375,477คน เป็นสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ16.15%แยกเป็นผู้สูงอายุวัย60-64จำนวน273,702คน ผู้สูงอายุวัย65-69จำนวน213,524คน ผู้สูงอายุวัย70-79จำนวน143,546คน ผู้สูงอายุวัย80-89จำนวน67,543คน ผู้สูงอายุวัย90ปีขึ้นไปจำนวน9,677คน

การดูแลผู้สูงอายุ:สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุ ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ1,145,239 ครัวเรือน อัตราส่วนภาวะพึ่งพิง วัยแรงงาน100คน:ผู้สูงอายุ 15คน สภาวะผู้สูงอายุไปมาได้เอง199,146คน อยู่ติดบ้าน 38,083คน ติดเตียง28,568คน คาดการณ์มีผู้สูงอายุใน5ปีข้างหน้า 1,881,708คน อัตราการเพิ่มขึ้น 2.57เท่า ครัวเรือนที่ต้องการได้รับการดูแลช่วยเหลือ68,162ครัวเรือน หรือ5.8:100ครัวเรือน

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกล่าวว่าพื้นที่นครปฐมมีสภาพของเมืองพัฒนาแล้วจนถึงเมืองในชนบท ในช่วงแรกของการทำงานในเดือนส.ค.58ทีมงานงงๆเหมือนกับการคลุมถุงชน งานวิจัยท้องถิ่นมีอยู่น้อยจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขั้นตอนการทำความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญมาก งานที่ทำมีโครงสร้าง3ส่วนประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการบุคลากรในมหาวิทยาลัย การประสานงานกับสสส.เป็นไปตามแผนได้กลุ่มคนที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงาน สร้างความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแล้วไม่เกิดประโยชน์กับอบต.เทศบาลเมื่อเห็นความสำคัญท้องถิ่นเข้ามาช่วยจนมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน มีการวางแผนร่วมกันว่าจะเดินหน้าอย่างไร จัดโครงสร้างการทำงานประสานงานกับท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายตามความต้องการของท้องถิ่น ด้านการเกษตร-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข พัฒนาท้องถิ่น ปฐมวัย เราสร้างเป็นศูนย์วิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ใช้งบประมาณทำงานลงพื้นที่จัดทำโครงสร้างเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการเป็นเจ้าของโครงการ อบต.เข้ามาร่วมกันพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทำหลักสูตรพัฒนา มีการขอตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันคลังสมอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวางระบบทำให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมโครงการ เรามีปัญหาอบต.ถอนตัวเพราะเหตุผลที่ว่าเขาต้องทำมาหากิน

อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงาน เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีที่ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง9จังหวัด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครนายก เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร มีอปท.ที่เป็นพื้นที่นำร่องดำเนินการจำนวน40พื้นที่ และยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคีสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก

ประเด็นปัญหาที่ค้นพบ พื้นที่อบต.หนองปลาไหล จ.เพชรบุรี พบปัญหาพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นวัตกรรมวิจัย-พัฒนาอาชีพของชุมชน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ พื้นที่อบต.บางปลา จ.นครปฐม ผู้ทอผ้าและปักผ้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ วัสดุทอผ้าจากนอกพื้นที่ เด็กและเยาวชนขาดความสนใจในการสืบทอดวัฒนธรรม การทอผ้า การแต่งกาย ภาษาไทยทรงดำ ทำให้นับวันวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าจะถูกหลงลืมละเลยไป พื้นที่อบต.ลำเหย จ.นครปฐม สร้างคุณค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ สร้างนักจัดการปัญหาในชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวเปลือกที่เก็บไว้ได้นาน พื้นที่อบต.บ้านไร่ จ.ราชบุรี พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ทต.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รักษาเด็กติดยา พื้นที่อบต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบอาชีพ ด้านหนี้สิน ด้านความประมาทจากอุบัติเหตุ ด้านมลพิษ กลิ่น สารเคมีทางการเกษตร

“ขอให้ทุกคนชูกำปั้นสูงๆ หัวใจใหญ่กว่ากำปั้นแล้วหรือยัง? ขอให้ทุกคนเอาใจมารวมกัน เพื่อปฏิบัติการนำประเด็นปัญหาต่างๆมาช่วยกันขบคิด เอกสารเป็นคู่มือเป็นบทเรียนสามารถนำมาอ่านได้ เราได้ประเด็นปัญหาจัดระบบเป็นประเด็นสำคัญในการทำงาน การใช้งานวิชาการมาจัดลำดับไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ใช่เป็นเรื่องของนักวิชาการ การที่เรามีเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ ที่มาของปัญหา ร่วมลงมือปฏิบัติการ เราจะได้ประเด็นสำคัญเป็นแนวทางดำเนินงาน”อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กล่าวแนะนำกระบวนการและขั้นตอนการจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบฐานข้อมูลตำบลTCNAPและRECAPเกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวคิดเก็บเอง วิเคราะห์เอง เป็นเจ้าของเอง ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯชุดความรู้ที่เกิดจากการถอดบทเรียนการวิจัยและพัฒนา กระบวนการทำงานของพื้นที่และเครือข่าย ข้อมูลทั้งสองส่วนยังไม่ได้ถูกบูรณาการร่วมกันและไม่สามารถจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนักวิจัยก็ไม่ทราบว่าชุมชนมีข้อมูลอะไรบ้างทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพข้อมูลของชุมชนออกมาใช้ได้ จึงเกิดการลงพื้นที่ซ้ำซ้อนในความต้องการของข้อมูลเดียวกัน

โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เล็งเห็นว่าการจัดข้อมูลเป็นกระบวนการสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งจากภาคท้องถิ่นและภาควิชาการในการขับเคลื่อนงานวิจัยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง การจัดการข้อมูลการทำแผนที่ทิศทางการวิจัย(Research Mapping)เพื่อให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัย นักวิจัยในพื้นที่ และผู้บริหารมีทักษะสามารถจัดการข้อมูลชุมชนและข้อมูลภาควิชาการให้เกิดประสิทธิผล ประเด็นปัญหา การมีสารเคมีตกค้างในร่างกายทำให้เกิดการเจ็บป่วย ภารเจ็บป่วยจากพฤติกรรมการบริโภคของชุมชน การบาดเจ็บ พิการ สูญเสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในชุมชน ภาวะโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ปัญหาการฆ่าตัวตาย การขาดความต่อเนื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การขาดเจ้าภาพร่วมในการทำงานด้านสุขภาพ คนในชุมชนเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังมากขึ้น มีเยาวชนในชุมชนติดบุหรี่มากขึ้น การเจ็บป่วยจากระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการประกอบอาชีพการปลูกยาสูบและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ความเสื่อมจากการเจ็บป่วยจากโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคซาร์ ไข้หวัดนก พื้นที่ชายแดน

ในวันสุดท้ายเป็นการสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติการกลุ่มของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและแนวทางการขับเคลื่อนงาน โดยผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีการนำเสนอทิศทางที่พึงประสงค์เพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งด้วยไตรพลัง โดยสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

บรรยากาศวันประชุมเชิงปฏิบัติการในวันสุดท้ายนั้น มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับองค์การส่วนตำบลบ้านหมอและเครือข่ายอปท.20พื้นที่ เมื่อวันพุธที่21ธ.ค. ณ ห้องประชุมGH201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่3 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ฯลฯ

14 มิถุนายน 2560

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 26