ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เกมเพิ่มทักษะ

เกมเพิ่มทักษะ

แมต บาร์ จากมหาวิทยาลัยกลาสโกว สกอตแลนด์ แบ่งกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับมัธยมศึกษา จำนวน 36 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ส่วนอีกกลุ่มได้รับมอบหมายให้เล่นเกมแนววางแผน และเซอร์ไววอลหรือเกมกลยุทธ์เอาตัวรอด แบบต่างๆ 8 เกม ในช่วงร่วมการวิจัยซึ่งใช้เวลานานกว่า 8 สัปดาห์ จากนั้นเปรียบเทียบแบบสอบถาม และผลสอบประเมินทักษะด้านต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการวิจัยของนักเรียนสองกลุ่ม

ปรากฏว่าเด็กๆ ในกลุ่มเล่นเกมมีพัฒนาการด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเห็น ได้ชัด ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าเกมแนววางแผน อย่าง ไมน์คราฟต์ บอร์เดอร์แลนด์ และลาร่า ครอฟต์ มีเนื้อหาที่ผู้เล่นต้องคิดตามเนื้อเรื่องที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์จำลอง คิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แก้ปัญหาในเวลาจำกัด แถมยังสามารถทำความเข้าใจไปกับเรื่องราวของเกม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรแบ่งเวลาให้เหมาะสม ไม่เล่นมากจนเสพติด เสียทั้งการเรียน และสุขภาพ เพื่อให้การเล่นเกมแนวกลยุทธ์ จะช่วย เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้

15 June 2560

ที่มา ข่าวสด

Posted By STY_Lib

Views, 52