ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปลัดสธ.ชู ‘รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ’ เป็นมากกว่าโรงพยาบาล

ปลัดสธ.ชู ‘รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ’ เป็นมากกว่าโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯทุกแห่ง ให้เป็น“โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” (More then Hospital) คือ เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนและพื้นที่ มีบริการดี ได้มาตรฐาน อบอุ่น เป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อเป็นแบบอย่างของโรงพยาบาลชุมชนทั้งในด้านบริหาร บริการ และวิชาการที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนแต่ละพื้นที่

นพ.โสภณ กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีความได้เปรียบทางธรรมชาติดังนั้นจึงพัฒนาศูนย์การแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย นวด อบ ประคบสมุนไพร ฝังเข็ม ล้างพิษ โยคะ สมาธิ ตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อให้บริการผู้ที่ต้องการพักฟื้น ต้องการสัมผัสธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์

ปลัดสธ. กล่าวอีกว่า รพ.ขับเคลื่อนผลงานที่สำคัญ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคตาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับการตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยในปี พ.ศ.2557 ได้ผ่าตัดรักษาโรคตาต้อกระจก 110 ราย ผ่าตัดต้อเนื้อ 37 ราย ผ่าตัดท่าน้ำตาอุดตัน 4 ราย ผ่าตัดแผงท่อน้ำตา 1 ราย แจกแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ 406 ราย แว่นสีชา 142 ราย 2.โครงการ “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และประชาชนในพื้นที่ออกให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสการเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง และโรคฟัน รวมทั้งบริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา พบว่าสามารถลดอัตราการขาดนัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้มาก ประชาชนมีความพึงพอใจในและต้องการให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การดำเนินงานจะต้องอยู่ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการที่ดีของโรงพยาบาล พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของโรงพยาบาล และขับเคลื่อนภายใต้ 9 โครงการสำคัญ คือ 1.โครงการสืบสานพระราชดำริ 2.โครงการโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 3.โครงการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัวและการดูแลสุขภาพองค์รวม 4.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 5.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 6.โครงการคนของแผ่นดิน 7.โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งความสุข 8.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม 9.โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างเพื่อสุขภาว

16 June 2560

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By STY_Lib

Views, 34