ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

บุหรี่” ทำคนไทยตายเพิ่ม อายุสั้นลง 12.6 ปี

“บุหรี่” ทำคนไทยตายเพิ่ม อายุสั้นลง 12.6 ปี

นักวิชาการ ชี้ “บุหรี่” ยังทำคนไทยตายเพิ่ม ทำอายุสั้นลง 12.6 ปี ก่อนตายป่วยหนัก 2.3 ปี “หมอประกิต” แนะบังคับใช้กฎหมายคุมบุหรี่เข้ม ลดเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ ลดภาระการรักษาโรคจากบุหรี่

ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ นักวิชาการโครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตัวเลขล่าสุดของคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ว่ามีถึง 51,651 คน ในปี 2557 เพิ่มขึ้น 941 คน จากปี 2552 ที่เสียชีวิต 50,710 คน โดยเป็นจำนวนตัวเลขเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มโรค ทั้งกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง และโรคอื่นๆ โดยเฉลี่ยผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มีอายุสั้นกว่าที่ควรจะเป็นคนละ 12.6 ปี ส่งผลก่อนเสียชีวิตแต่ละคนจะป่วยหนักเป็นเวลา 2.3 ปี รวมแล้วเป็นจำนวนปีสุขภาพทรุดโทรมที่แต่ละคนเสียไปเท่ากับ 15 ปี ทั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่โดยตรง ยังไม่รวมคนไทยที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า จากสถิติวิเคราะห์ของนักวิชาการองค์การอนามัยโลก โดยเฉลี่ยเมื่อคนไทย 1 คน ตายด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ จะยังมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่อีก 20 คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันมีคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ถึง 51,651 คนต่อปี นั่นหมายความว่า มีคนไทยมากกว่า 1 ล้านคน ที่ป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ นับเป็นความสูญเสียมหาศาลทั้งด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล และการเพิ่มภาระความแออัดในสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในหอผู้ป่วยหนัก มีผู้ป่วยทั้งอาการหนัก เป็นโรคร้ายแรงที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลมูลค่าสูงมาก เพื่อบำบัดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมปอดพอง ทุกฝ่ายจึงต้องเร่งรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายยาสูบฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อ 4 ก.ค. 2560 นี้ มาตราที่ห้ามแบ่งซองขาย ห้ามขายแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และห้ามแสดงซองบุหรี่ที่จุดขาย เพื่อกระตุ้นผู้สูบบุหรี่จำเป็นต้องเลิกสูบทันทีหรือโดยเร็วที่สุด ลดภาระการดูแลรักษาพยาบาลในครอบครัวและสังคม โดยเริ่มต้นจากการไม่สูบบุหรี่ในบ้านเพื่อทำให้เลิกง่ายขึ้น

7 July 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 28