ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

องคมนตรี"จี้สังคมไทยขาดอบรมนิสัยประจำชาติ

องคมนตรี"จี้สังคมไทยขาดอบรมนิสัยประจำชาติ

"เกษม วัฒนชัย" ชี้สังคมไทยขาดการอบรมนิสัยประจำชาติ ทำให้ประเทศเต็มไปด้วยคนโกง ฝากสถาบันการศึกษา องค์กรด้านการศึกษาน้อมนำแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 บ่มเพาะเด็กสู่พลเมืองที่ดี เผย ร.10 พระราชทานแนวทางด้านการศึกษา เน้นสร้างพื้นฐานผู้เรียน 4 ด้าน มีคุณธรรม แยกแยะชั่วดี มีงานทำเลี้ยงตัว ทรงแนะ ม.ราชภัฏทำงานให้เข้าเป้า ช่วยยกระดับการศึกษา-พัฒนาท้องถิ่นของตน

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายในหัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัวกับพระราชกรณียกิจเพื่อสังคม" ในการประชุมสัมมนาวิชาการ The 4th Engagement Thailand Annual Conference : University Social Commitment in a Challenging Century จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ ว่า การน้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและสังคม จะทำให้เกิดความเข้มแข็ง พระราชทานแนวคิด แนวทางปฏิบัติ ว่าประเทศชาติจะเจริญหรือเสื่อมลง ขึ้นกับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ ผลการศึกษาอบรมจะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตในวันข้างหน้า พระบรมราโชวาทแสดงถึงทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา ไม่เฉพาะเด็กและเยาวชน ตอนนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้ศาสตร์แขนงต่างๆ ฝากให้คณะครุศาสตร์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ นำไปคิดต่อ ว่าควรรับนักศึกษาเฉพาะคนจบมัธยมปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อเท่านั้นหรือ และมีพระบรมราโชวาทถึงผู้ที่เป็นครูอาจารย ไม่ใช่สอนหรือให้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น ต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งด้านศีลธรรม จรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่และเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปข้างหน้า เช่นเดียวกับ ร.6 พระราชทานพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา เด็กจบมาแล้วไม่ใช่เป็นตำราเดินได้ หากได้น้อมนำมาเป็นนโยบายการศึกษาชาติ ประเทศไทยคงไม่มีหน้าตาอย่างทุกวันนี้ ป.ป.ช.คงไม่เจองานหนักขนาดนี้

"ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนให้อบรมบ่มเพาะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักวัฒนธรรม มีมารยาท รับผิดชอบในหน้าที่ เป็นพลเมืองที่ดี เพราะนี่คือรากแก้วที่มั่นคง ส่วนมหาวิทยาลัยต้องมีบทบาททำให้ออกดอกออกผล ด้วยการสร้างทักษะชีวิต ทักษะงาน ความรู้พื้นฐาน ความรู้เฉพาะทาง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสฯ เกี่ยวกับพระราชบิดาเรื่องหน้าที่ว่า ทรงยึดมั่นในหน้าที่ หน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎร โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ในฐานะทรงเป็นพลเมืองที่ดี เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ นี่คือ Engagement Thailand ที่ต้องส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยพร้อมทำงานเพื่อสังคม" ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าว

องคมนตรีกล่าวต่อว่า การอบรมจนเกิดเป็นนิสัยประจำชาติเป็นแนวทางที่ควรส่งเสริม ญี่ปุ่นจะปลูกฝังมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบต่อส่วนรวม สิงคโปร์สอนให้ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เกาหลีใต้เน้นมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก ซึ่งประเทศไทยควรมีการอบรมลักษณะนี้ ไทยมีจุดเด่นเรื่องความมีน้ำใจและรอยยิ้ม แต่ยังขาดเรื่องซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ ทุกวันนี้โกงกันอุตลุด สอดคล้องกับเอแบคโพลสำรวจพบเด็ก 92% เคยลอกการบ้านเพื่อน 80% เคยโกงในห้องสอบ ซึ่งความซื่อสัตย์เป็นเรื่องใหญ่ในการพัฒนาสังคม

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า หลังในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งจะสืบสานพระราชปณิธานพระราชบิดาและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ส่วนพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของในหลวง ร.10 พระราชทานวันที่เรียกองคมนตรีเข้าเฝ้าฯ ทรงเน้นการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน เป็นพลเมืองที่ดี

"พระราชกระแสฯ ในหลวง ร.10 ที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจคือ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ทำแต่สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง รวมถึงการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมีงานทำ มีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว อีกพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยตรง ทรงแนะนำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของตน" ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าว

องคมนตรีกล่าวต่อว่า การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในองค์กร ทั้งสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บริษัทและห้างร้าน สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งได้รอบด้าน ซึ่งต้องมีการบริหารด้วยระบบธรรมาภิบาล คือ ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด ทุกคนในองค์กรต้องมีความรับผิดชอบ บริหารโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความพอเพียงคือการสร้างภูมิคุ้มกันหรือความเข้มแข็งที่จะรับมือกับผลกระทบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในหลวง ร.9 พระราชทานแนวคิดทางสายกลางเพื่อให้คนไทยเข้มแข็ง ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความสมดุล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ก่อนวิกฤติให้สร้างความเข้มแข็งและปรับตัว เมื่อเกิดวิกฤติให้บริหารความเสี่ยง หลังวิกฤติฟื้นตัวได้เร็ว การน้อมนำแนวทางในหลวง ร.9 ไปปฏิบัติ ไปขับเคลื่อนสังคม จะทำให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน.

7 July 2560

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 61