ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ถ้าตั้งใจ (คุณ) ก็หยุดเมาได้

ถ้าตั้งใจ (คุณ) ก็หยุดเมาได้

“ความตั้งใจ” เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ให้ดำเนินไปถึงเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การทำตามความฝัน การทุ่มเทแรงกาย-ใจเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงความตั้งใจเพื่อปรับเปลี่ยนจากพฤติกรรมที่เคยชินให้กลายเป็นพฤติกรรมที่ทำดี พฤติกรรมที่เคยชินจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำดีในที่นี้หมายถึง การเปลี่ยนจากการตั้งวงยกเหล้า...เป็นการตั้งวงงดเหล้า

ช่วงเข้าพรรษา ในปีนี้ถือได้ว่ามีการขยายวงงดเหล้าในช่วงเวลาดังกล่าวให้กว้างขึ้น เพราะได้มีการเปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้านักรณรงค์) ไว้ในงาน “สืบสานพระราชปณิธาน...ทำดีถวายพ่อ คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส. เล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนของการร่วมรณรงค์กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งย่างเข้าสู่ปีที่ 15 ปีแล้ว ว่า การดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษาต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมากมายร่วมสร้างสังคมดีให้เกิดขึ้น จากการทำงานที่ผ่านมาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ห้วงเวลา ได้แก่ …

1) ชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ในช่วงปีแรกๆ มีผู้ดื่มสุราร่วมโครงการเพียงร้อยละ 40 และในช่วง 2-3 ปี

หลัง มีจำนวนผู้ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70-80

2) ชวนงดให้ครบพรรษา จากในช่วงแรกที่ผู้ร่วมโครงการสามารถเลิกได้ครบพรรษามีเพียงร้อยละ 20 ในปีหลังๆ จึงสามารถพัฒนาเป็นจำนวนถึงร้อยละ 40 หรือครึ่งหนึ่งได้ และ

3) ชวนงดต่อหลังออกพรรษา จากการทำงานพบว่าเกิดข้อดีมากมายจากการงดเหล้า ดังนั้น สสส. และภาคีเครือข่ายจึงสนับสนุนให้เกิดการงดเหล้าตลอดชีวิต โดยการจัดตั้งชมรมคนหัวใจหิน (กลุ่มคนที่เลิกเหล้าครบพรรษา) ชมรมคนหัวใจเพชร (กลุ่มคนที่เลิกเหล้า 3 ปีขึ้นไป) ซึ่งจากการสอบถามแนวโน้มการดื่มหลังออกพรรษา พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจงดดื่มหลังจากออกพรรษา มีผู้ตั้งใจจะงด/ลดให้น้อยลงถึงร้อยละ 60.5 ตั้งใจจะเลิกไปเลยร้อยละ 13 ขณะที่ร้อยละ 26.1 จะกลับมาดื่มอีก (เฉลี่ยภายใน 10 วัน)

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สคล. อธิบายว่า การทำงานในปีนี้เน้นความร่วมมือจากภาคชุมชน อำเภอและจังหวัด เนื่องจากเราเชื่อว่าพลังคนที่มีประสบการณ์ ลด ละ เลิก ได้จริงมีอยู่ในทุกชุมชน กลุ่มคนเหล่านี้จะรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของคนดื่มผ่านประสบการณ์ของตน จึงทำให้คำพูด คำแนะนำ ช่วย ชม เชียร์ เชิญชวน หรือให้กำลังใจมีน้ำหนักมากขึ้น สามารถรณรงค์ได้อย่างกว้างขวาง พูดคุยกับชุมชนในการจัดงานต่างๆ โดยปราศจากเหล้าเบียร์ได้ดี ซึ่งที่ผ่านมา สสส. เป็นกองทุนสนับสนุนโครงการ ในทุกๆ ปีเราจะเห็นสปอตโฆษณารณรงค์ตามธีมต่างๆ ที่ช่วยสร้างการรับรู้และเข้าถึงกิจกรรมในวงกว้าง แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของกิจกรรมคือการเพิ่มจำนวนผู้งดเหล้าครบพรรษา-งดหลังออกพรรษา-งดตลอดชีวิตให้มากขึ้น

ในปีนี้จึงได้มีการเปิดตัวนักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชร (นักรณรงค์เลิกเหล้า) รุ่นที่ 1 ซึ่งกระจายครอบคลุมในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่ออาสามาช่วยเหลือให้กำลังใจคนที่ตั้งใจเลิกเหล้าให้ทำได้สำเร็จ ซึ่งนอกจากการลงลึกในระดับชุมชนแล้วยังมีความพิเศษอยู่ที่การดึงพลังใจ พลังความดีเข้ามาร่วมในกิจกรรมงดเหล้า เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เชื่อว่ากิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้จะมีนักต่อยอดความดีเข้าร่วมโครงการมากกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน

นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ประธานชมรมคนหัวใจเพชรและแกนนำระดับภาค 9 ภาค ผู้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จากพระราชกระแสรับสั่งที่พระองค์ทรงแนะนำให้ไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี เล่าว่า บุคคลต้นแบบของหัวใจอาสาของคนไทยคือ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชจริยวัตรที่น่ายกย่อง ผ่านการทรงงานอย่างเสียสละ มิหวาดหวั่นต่ออุปสรรค แดด ลด ฝน ความลำบาก หรือความแห้งแล้ง เพื่อให้พสกนิกรในผืนแผ่นดินไทยอยู่ดีกินดี

ประธานชมรมคนหัวใจเพชรและแกนนำระดับภาค 9 ภาค ย้อนอดีตให้ทราบว่า ตนดื่มเหล้าตั้งแต่จบชั้น ป.4 แล้วออกมาทำงานรับจ้าง ด้วยความที่มีคนในครอบครัวดื่มเหล้าบวกกับได้รับความเชื่อผิดๆ ว่า “ดื่มเหล้าแล้วจะไม่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน” จึงทำให้เหล้ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นเมื่อได้ไปศึกษาต่อตามพระราชกระแสรับสั่งก็เริ่มห่างจากเพื่อนกลุ่มเดิมและค่อยๆ ลดปริมาณการดื่ม ด้วยความตั้งใจจะเรียนให้จบจึงตัดสินใจเลิกดื่มตั้งแต่ตอนอายุ28 ปี พอเลิกได้ก็ทำให้สุขภาพดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น จากที่เคยทุ่มรายรับทั้งหมดไปกับเหล้าก็เปลี่ยนไปใช้กับค่าอุปกรณ์การเรียนแทน

ความตั้งใจทำความดีในทุกรูปแบบตามกำลัง จึงเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานรณรงค์งดเหล้า เพื่อให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดี จึงขอให้ทุกคนจดจำเอไว้ให้ขึ้นใจว่า การดื่มเหล้า ไม่ใช่เพียงการทำผิดศีลข้อ 5 เพียงอย่างเดียว แต่ เมื่อตราบใดที่เรายังเลิกดื่มเหล้าไม่ได้ ก็สามารถทำผิดศีลอีก 4 ข้อตามมาด้วย

12 July 2560

ที่มา แนวหน้า

Posted By STY_Lib

Views, 28