ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ทำยังไง!!เมื่อลูกดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าไม่ได้

ทำยังไง!!เมื่อลูกดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าไม่ได้

ดูแลผู้สูงอายุ, รับดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน, ผู้สูงอายุ, ทีดีอาร์ไอ, ศพอส, อสม

จริงๆแล้วคนที่ดูแลคนแก่หรือผู้ป่วยติดเตียงทีดีที่สุดคือ ครอบครัว แต่ถ้าไม่มีคนดูแล ทางเลือกที่มีในปัจจุบันก็จะเป็นศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุของเอกชน หรือของรัฐก็มี

ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปี2558 ในผู้สูงอายุ 8 ล้านคน พบว่ามีถึง 1.3 ล้านคนที่อยู่ในสภาพติดบ้านและอยู่ในสภาพหง่อม นอนติดเตียง ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง จำเป็นต้องพึ่งพิงคนช่วยดูแล

ขณะที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ในปี 2560 จะมีผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง รวมกันกว่า 3.7 แสนคน และในอีก 20 ปีข้างหน้าคือในปี 2580 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 แสนคน และในปี2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากที่สุดในอาเซียน

ทำยังไง!!เมื่อลูกดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าไม่ได้

สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

"จริงๆแล้วคนที่ดูแลคนแก่หรือผู้ป่วยติดเตียงทีดีที่สุดคือ ครอบครัว แต่ถ้าไม่มีคนดูแล ทางเลือกที่มีในปัจจุบันก็จะเป็นศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุของเอกชน หรือของรัฐก็มีรองรับ ซึ่งตามแผนที่วางไว้ในอนาคตรัฐบาลจะสร้างศูนย์รองรับตัวอย่างขึ้นมา นำร่องที่จ.นครพนม และที่แม่สอด จ.ตาก ลำปาง และเชียงใหม่ โดยเป็นซีเนียร์คอมเพลกซ์ขนาด 30 เตียงและพยายามดึงภาคเอกชนมาลงทุน โดยเร็วๆนี้คาดว่าดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนได้ที่ นครไชยศรี จ.นครปฐมทั้งหมดนี้เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต" สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)อธิบาย

แนวโน้มผู้สูงวัยป่วยติดบ้านติดเตียงเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเพราะไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวนคนแก่เพิ่มมากขึ้น เมื่อแก่ก็ย่อมตามมาด้วยอาการเจ็บป่วย ล่าสุด กระทรวงพม. ก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ และก.มหาดไทย ได้ลงนามร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รองรับผู้สูงอายุ โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)ที่มีอยู่ 878 แห่งเป็นศูนย์กลางผลักดันภาระกิจด้่าน เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุทั่่วประเทศได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามแผนนี้ จะต้องผลักดันให้มี ศพอส.ครบทุกตำบลทั่วประเทศ 7,775 แห่ง

ในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้บริหารจัดการศพอส.แต่ละแห่ง จะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้ประมาณ 10 เตียงเพื่อให้บริการผู้สูงอายุในท้องถิ่น อำเภอก็จะมีศูนย์รับดูแลประมาณ 30 เตียง และ 50 เตียงในรูปแบบเดียวกับบ้านบางแค เป็นซีเนียร์คอมเพลกซ์ที่มีระบบการดูแลครบวงจร ขณะเดียวกันภาครัฐก็พยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข่้ามาร่วมลงทุนในระบบการให้บริการดังกล่าวมากขึ้น

“เร็วๆนี้ จะมีมาตรฐานสถานบริการที่รับดูแลผู้สูงอายุออกมาเป็นแนวทางเดียวกัน โดยผู้ดูแลตามศูนย์ต่างๆจะต้องผ่านการอบรม 70 ชม. ถ้าเป็นผู้ที่ทำงานในสถานบริการ/รพ.ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร420 ชม.และอบรมเพิ่มเติมอีก210 ชม.ถ้าจะไปทำงานต่างประเทศ ส่วนผู้ที่ดูแลคนในครอบครัวตามบ้านจะมีหลักสูตรอบรมให้ 18 ชม.ทั้งหมดนี้เป็นแผนการรับมือสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครผู้สูงอายุของพม. 80,000 คน และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ซึ่งอสม.ที่ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน 15 คน จะได้รับงบอุดหนุน 5,000 บาท ซึ่งในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดูแลอาสาสมัครเหล่านี้ เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคต

ว่ากันว่าปัจจุบันอสม.ที่หารายได้พิเศษรับ“ผู้ดูแลคนไข้ติดเตียง”ช่วงกลางวันตั้งแต่ 7.30-16.30 น. วันละ 400 บาท แต่หากดูแลช่วงกลางคืนด้วยก็จะเพิ่มอีก 400 บาท” ส่วนศูนย์รับดูแลคนไข้ประจำที่บ้านคนไข้จะอยู่ที่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน หากเป็นคนที่ผ่านการเรียนหลักสูตรบริบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลกลางวัน 8.30-16.30 น. กลางคืน 16.30-24.00 น. และ 24.00-8.30 นะ กะละ 500 บาท ขณะที่ศูนย์รองรับผู้สูงอายุของ กรมกิจการผู้สูงอายุ มี 12 แห่งทั่วประเทศ ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะเข้ารับการบริการจ่ายครั้งเดียวประมาณ 300,000-500,000 บาท

14 July 2560

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By STY_Lib

Views, 15