ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

อย.เตือนพบน้ำดื่ม 2 ยี่ห้อปน 2 เชื้อท้องร่วง

อย.เตือนพบน้ำดื่ม 2 ยี่ห้อปน 2 เชื้อท้องร่วง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้ง อย.ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตเพื่อจำหน่าย อโมนา เลขที่ 8/509 หมู่ 4 ซอยวัดเวฬุวนาราม 15 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 ส่งตรวจวิเคราะห์พบว่ามี โคลิฟอร์ม และอี-โคไล ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 (3) แห่งพ.ร.บ.อาหารและยา พ.ศ.2522 จึงประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบดังนี้ น้ำดื่มคอฟฟี่ ผลิตโดยน้ำดื่มอควา เลขที่ 75/1 หมู่ 1 ต.อินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง บริษัทคอฟฟี่ทูเดย์ จำกัด ซ.นวมินทร์ 45 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ และน้ำดื่มตราวังทองกรุ๊ป ผลิตโดยน้ำดื่มอควา

ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้ง 2 อย่าง พบโคลิฟอร์ MPN/100 มล.เท่ากับ 12 และพบอี-โคไล /100 มล. (เกณฑ์ตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำบริโภค 100 มล. โดยวิธีพีเอ็น และตรวจไม่พบชนิดอี-โคไล) จึงถือเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ดังนั้น จึงประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ทางอย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

7 September 2560

ที่มา สยามรัฐ

Posted By STY_Lib

Views, 11