ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ชง ก.พ.ให้ตำแหน่ง “ชำนาญการพิเศษ” ผอ.รพ.สต.ที่เป็นแม่ข่ายคลินิกหมอครอบครัว

ชง ก.พ.ให้ตำแหน่ง “ชำนาญการพิเศษ” ผอ.รพ.สต.ที่เป็นแม่ข่ายคลินิกหมอครอบครัว

อ.ก.พ.สธ. เตรียมเสนอ ก.พ. แต่งตั้ง ผอ.รพ.สต.- ผอ.สถานีอนามัย ที่เป็นแม่ข่ายคลินิกหมอครอบครัวเป็นชำนาญการพิเศษ เพิ่มความก้าวหน้าวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข - พยาบาล

วันนี้ (7 ก.ย.) นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในการดำรงตำแหน่งเป็นแม่ข่ายคลินิกหมอครอบครัว โดยจะมีการเสนอของอัตราตำแหน่งดังกล่าว ส่วนกี่อัตราอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและรวบรวม เบื้องต้นไม่สามารถให้ได้ทุกโรงพยาบาล เพราะมีจำนวนมาก และการทำงานจะเน้นเป็นเครือข่าย ยกตัวอย่าง หมอครอบครัว 1 ทีม ดูแลประชากร 10,000 คน แต่จะทำเป็นเครือข่าย 3 ทีมดูแล 30,000 คน ซึ่ง รพ.สต. ที่เป็นแม่ข่ายจะต้องดูแลทั้งหมด จึงต้องมีการแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต. ที่เป็นแม่ข่ายให้ได้อัตราตำแหน่งสูงขึ้น

“เดิมตำแหน่งของ ผอ.รพ.สต. จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขหรือพยาบาลวิชาชีพ แต่ครั้งนี้จะขึ้นให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ส่วน ก.พ. จะอนุมัติกี่อัตราต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาต่อไป” นพ.โสภณ กล่าว

8 September 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 16