ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สธ.สร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขาขาดแคลน ดูแลประชากร 65 ล้านคน

สธ.สร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขาขาดแคลน ดูแลประชากร 65 ล้านคน

วันที่ 11 กันยายน 2560 - 15:38 น.

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณราชการในปี 2560 ประกอบด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1, ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8, อธิบดีกรมการแพทย์, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2560

นพ.ปิยะสกล กล่าวในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มการผลิตและสร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขาว่า สำหรับแพทย์ 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปัจจุบันมีแพทย์ในระบบเพียง 173 คน ในขณะที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในห้องฉุกเฉินทั่วประเทศกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี และความต้องการแพทย์สาขานี้ของประเทศอยู่ที่ 1,000 คน ได้มีแผนการผลิตให้ตามเป้าหมายคือ 1,560 คนใน 10 ปี 2.สาขาระบาดวิทยา ปัจจุบันมีแพทย์สาขานี้ 150 คน ในขณะนี้ความต้องการแพทย์เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอาทิ ภัยพิบัติหรือโรคระบาด มีมากถึง 352 คน ดังนั้นได้มีแผนดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรค ผลิตแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม เป้าหมาย 352 คนใน 10 ปี

“และ 3.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในปี 2560 มีแพทย์สาขานี้ 384 คน โดยความต้องการของประเทศอยู่ที่ 6,500 คนภายใน 10 ปี เพื่อดูแลประชากร 65 ล้านคน ได้มีแผนการผลิตใน 3 ระบบคือ 1. ต่ออายุราชการและอบรมระยะสั้น 2. อบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และ 3. ขยายกำลังผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับเขต ในด้านแรงจูงใจให้แพทย์สนใจเข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง” นพ.ปิยะสกล กล่าว และว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ศึกษาเพื่อปรับเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้าด้านวิชาชีพในการเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเพียงพอ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ห้องฉุกเฉิน มีแพทย์ระบาดวิทยารองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพียงพอในการดูแลประชาชนแบบญาติ

12 September 2560

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By STY_Lib

Views, 10