ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาของกรมสุขภาพจิต

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาของกรมสุขภาพจิต

ปัจจุบันความเครียด และความวิตกกังวลนั้น มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนเรา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้ามีมากเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมทั้งคุณภาพชีวิตด้วย สถานการณ์ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องบ้านเมืองอย่างมาก จนประชาชนบางกลุ่มอาจมีความเครียด วิตกกังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์หมายเลข 1323 ขึ้น ซึ่งมีประชาชนสนใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้ คู่สายซึ่งมีเพียง 17 คู่สาย ไม่เพียงพอ ดังนั้น กรมสุขภาพจิต จึงขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่สามารถใช้บริการปรึกษาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ดังนี้


ลำดับหน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์หมายเหตุ
1สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (กทม.)0 2439 0392 (24 ช.ม.)ทั่วไป
2 โรงพยาบาลศรีธัญญา (นนทบุรี) 0-2526-3342 (24 ช.ม.) ทั่วไป

3 สถาบันราชานุกูล (กทม.) 0-2245-6085 (24 ช.ม.) เด็กและวัยรุ่น

4 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (กทม.) 0-2354-8300 (ในเวลาราชการ) เด็กและวัยรุ่น

5 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (กทม.) 0-2889-9191 (24 ช.ม.) ทั่วไป

6 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (กทม.) 0-2394-1846 (24 ช.ม.) ออทิสติก

7 โรงพยาบาลสวนปรุง (จ.เชียงใหม่) 053-276-750 (24 ช.ม.) ทั่วไป

8 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (จ.เชียงใหม่) 053-890-245 (ในเวลาราชการ) เด็ก

9 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ (จ.นครพนม) 042-593-136 (24 ช.ม.) ทั่วไป

10 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ (จ.ขอนแก่น) 043-225-104 (24 ช.ม.) ทั่วไป

11 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ (จ.นครราชสีมา) 044-342-666-75 (24 ช.ม.) ทั่วไป

12 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (จ.อุบลราชธานี) 045-315-173 (24 ช.ม.) ทั่วไป

13 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (จ.สุราษฎร์ธานี) 077-312-991 , 077-312-146 (24 ช.ม.) ทั่วไป

14 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (จ.นครสวรรค์) 056-267-280 (ในเวลาราชการ) ทั่วไป

15 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ (จ.เลย) 042-814-897 (24 ช.ม.) ทั่วไป

16 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ (จ.สระแก้ว) 037-243-144 (24 ช.ม.) ทั่วไป

17 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ.สงขลา) 074-316-197 (24 ช.ม.) ทั่วไป

** สามารถฟังข้อมูลอัตโนมัติด้านสุขภาพจิตและฝากข้อความเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1667 (140 คู่สาย)

*******************************************

4 เมษายน 2549

By กรมสุขภาพจิต

Views, 16326