ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ความสุขคนไทย เวอร์ชั่นใหม่

ความสุขคนไทย เวอร์ชั่นใหม่

โดย. กรมสุขภาพจิต


มหกรรมตามล่า....หาความสุขคนไทย ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต เป็นเจ้าภาพในการจัดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2549 ในวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2549 ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี .. มาร่วมกันค้นหาความสุข กับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสำรวจตัวเอง แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง และความสุขทางเลือก .. ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ตามหาเหตุแห่งความสุข กับวิทยากรทรงคุณวุฒิ และฝึกทักษะในการแก้ปัญหาแก่ผู้ใกล้ชิด .. สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.029511300-29 ต่อ 8233 และ 8409


ผลสำรวจความสุขคนไทย

น.พ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงข่าว วันนี้ (๓๐ ต.ค. ๔๙) เผยผลการสำรวจความสุขของคนไทย ปี ๒๕๔๘ ในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาค ๑๙ เขตตรวจราชการ จำนวน ๓,๓๔๐ ตัวอย่าง ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยใช้แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยของกรมสุขภาพจิต ๑๕ ข้อฉบับใหม่ พบ ประชาชนไทยส่วนใหญ่มีความสุขเท่ากับคนปกติทั่วไป คือ มีระดับคะแนน ๒๘-๓๔ คะแนน ทั้งนี้ พบเพศชายมีความสุขอยู่ในระดับมาก มากกว่าเพศหญิง โดย เพศชายมีความสุขอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๔๗.๓๐ เพศหญิง ร้อยละ ๒๔.๔๙ และเมื่อจำแนกตามภาค พบ ภาคอิสานมีความสุขมากที่สุด โดยมี จังหวัดมหาสารคามประชาชนมีความสุข ร้อยละ ๓๙.๐๒

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า จากผลการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า กลุ่มที่มีความสุขน้อยที่สุด คือ กลุ่มคนว่างงาน ร้อยละ ๕๒.๒๒ นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พบประชาชน ส่วนใหญ่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บ้างเป็นบางโอกาส ร้อยละ ๖๒.๔๙ รองลงมา นำไปใช้เป็นประจำ ร้อยละ ๒๗.๔๐ และไม่เคยนำไปใช้เลย ร้อยละ ๘.๖๒ เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับความสุขที่ได้รับหลังจากนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ พบประชาชนที่นำไปใช้ในชีวิต ประจำวัน กลุ่มอายุที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด คือกลุ่มอายุ ๔๕ – ๕๙ ปี ร้อยละ ๔๖.๗๖ รองลงมา เป็นกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ร้อยละ ๔๓.๖๑

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนที่ได้จากการวิจัยเพิ่มเติมในครั้งนี้ ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่ทำให้มีความสุขมากที่สุด ๑๐ อันดับ คือ ๑.การมีชีวิตครอบครัวที่ไม่แตกแยก ๒. มีเงินพอใช้ไม่เป็นหนี้ ๓.การได้อยู่กับคนที่รัก ๔.การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ๕. เหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุข ๖.เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ๗.การได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ๘.การมีสภาพแวดล้อมที่ดี ๙.การมีชีวิตปลอดภัยในสังคม และ ๑๐.สังคมมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ใน ๑๐ อันดับนี้ เป็นความสุขที่เกิดจากอารมณ์และความรู้สึก ไม่ได้มีตัวบ่งชี้ถึงสมรรถภาพความเข้มแข็งของจิตใจที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้อย่างมีความสุข ซึ่งความสุขที่เกิดจากความเข้มแข็งทางจิตใจ มี ๔ ด้าน คือ ๑.สภาพจิตใจ ๒.สมรรถภาพทางจิตใจ ๓.คุณภาพจิตใจ และ ๔.ปัจจัยแวดล้อม ซึ่งความเข้มแข็งทางจิตใจมิได้เกิดขึ้นเอง ต้องใช้เวลาในการฝึก หรือ จากประสบการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งนี้ หากการเลี้ยงดูบุตรหลานในปัจจุบันมิได้ฝึกฝนความเข้มแข็งของจิตใจ เมื่อประสบปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต ก็เปรียบเหมือนคนที่ขาดภูมิต้านทานโรค อาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือเสียโอกาสที่ดีในชีวิต ดังนั้น กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดบริการฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจให้ประชาชนผู้สนใจได้สามารถฝึกทักษะหรือเก็บสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๙ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คลิกที่นี่....เพื่อทำแบบวัดความสุขคนไทย

ในแบบวัดความสุขคนไทยดังที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้กล่าวถึง ประกอบไปด้วยชุดคำถาม 15 ข้อ ดังต่อไปนี้คือ

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

2. ท่านรู้สึกสบายใจ

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

3. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

4. ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

5. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

6. ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

7. ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

8. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

9. ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

11. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

12. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

13. ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

14. หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

O ไม่เลย O เล็กน้อย O มาก O มากที่สุด

การให้คะแนนแบบประเมินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ ไม่เลย = 0 คะแนน เล็กน้อย = 1 คะแนน มาก = 2 คะแนน มากที่สุด = 3 คะแนน

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ 3 4 5 แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ ไม่เลย = 3 คะแนน เล็กน้อย = 2 คะแนน มาก = 1 คะแนน มากที่สุด = 0 คะแนน

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 15 ข้อ มีคะแนนเต็มทั้งหมด 45 คะแนน เมื่อผู้ตอบได้ประเมินตนเองแล้ว และรวมคะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไร สามารถนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กำหนดดังนี้ 35-45 คะแนน หมายถึง มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป (Good) 28-34 คะแนน หมายถึง มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป (Fair) 0-27 คะแนน หมายถึง มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป (Poor)

ในกรณีที่ท่านมีคะแนนอยู่ในกลุ่มที่มีภาวะความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ท่านอาจช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น โดยขอรับบริการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ซึ่งคนในกลุ่มนี้มีข้อสงสัยว่า อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งถ้าคะแนนต่ำมาก ๆ ควรใช้แบบประเมินข้อมูลอื่น ๆ ต่อไปเช่น แบบประเมินโรคซึมเศร้า หรือ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จะได้ขอรับความช่วยเหลือ หรือหาทางป้องกันได้.

อนึ่ง กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแบบวัดความสุขคนไทยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยชุดคำถามทั้งหมด 54 ข้อ หากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจ กรุณาคลิกเพื่อลองทำแบบประเมินดู ตามข้อความข้างล่างค่ะ

คลิกที่นี่....เพื่อทำแบบวัดความสุขคนไทย ฉบับสมบูรณ์ 54 ข้อ

*******************************************

30 October 2549

By โดย. กรมสุขภาพจิต/เผยผลสำรวจความสุขคนไทย

Views, 10100