ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

๙ ย่างตามรอยเท้าพ่อ


version=6,0,29,0" width="500" height="375">

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ศธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมสติปัญญาเด็กไทยตามรอยเท้าพ่อ พร้อมแจกคู่มือสร้าง “แรงบันคาลใจจากในหลวง ถึงเยาวชน” อีกทั้งประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้นและประกวดสุนทรพจน์

“การพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทยนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการพัฒนารากฐานของประเทศชาติ และวิธีหนึ่ง คือ การสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จากการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบที่มีพระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตร และพระราชกรณีกิจที่ทรงคุณค่าในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการกีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ การสื่อสารคมนาคม เป็นต้น หากเยาวชน ประชาชน ได้ศึกษาคู่มือดังกล่าว จะทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาตนเอง” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว


ในโครงการดังกล่าวนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ซึ่งยังมีกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ชุด “เสริมสร้างสติปัญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2007” (Me & Mind เก่ง ดี มีความสุข) และการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทภาพยนตร์สั้น ได้แก่ ผลงานเรื่อง Choice (ทางเลือก) ทีมขาตั้งกล้อง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลงานเรื่อง EXP ทีมหมูกรอบติดฟัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ผลงานเรื่อง Old Bicycle ทีม a scanner darkly จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นอกจากนี้ รางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา หัวข้อ “๙ ย่างตามรอยพ่อ” ซึ่งมีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมปลาย ใน 3 โรงเรียนได้แก่ น.ส.นาฎธิดา ศรีสัจจะเลิศวาจา จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน น.ส.เจนจิรา ศรีดี จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และ น.ส.กนกวรรณ เฮ่งเอี๊ยว จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2

นายมนินทร์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากทีมขาตั้งกล้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น กล่าวว่า แนวความคิดที่นำมาสร้างสรรค์เป็นงานภาพยนตร์สั้นมาจากการนำประสบการณ์ส่วนตัว ในเรื่องการคบเพื่อน การเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน ในแนวทางดีๆ มานำเสนอ และต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเน้นในการเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้แก่เยาวชน


“ภูมิใจกับผลงานนี้เป็นอย่างมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานของเราจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่จะ สามารถศึกษา เรื่องราวที่เกิดขึ้น และโอกาสในการแสดงออกของเยาวชนในตอนนี้เปิดกว้าง ผลงานดีๆ ก็ยังมีอีกหลายชิ้น เพียงแต่ว่าไม่ยอมเข้ามานำเสนอ จึงอยากให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกให้มากขึ้น” นายมนินทร์ กล่าว


ทั้งนี้สำหรับประชาชน เยาวชนที่สนใจคู่มือสร้างแรงบันดาลใจจาก “ในหลวง” ถึง “เยาวชน” ๙ ย่างตามรอยเท้าพ่อ สามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคมนี้ ในเวลาราชการเท่านั้น ซึ่งมีจำนวนจำกัดที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ 4 ธันวาคม 2550 15:46 น.

4 December 2550

By กรมสุขภาพจิต

Views, 7722