ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เด็กๆของชาติ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม นี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่สังคมให้ความสำคัญแก่เด็กในบ้านในเมืองของเรา ได้มีโอกาสที่จะร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดให้เด็ก ได้มาร่วมกิจกรรมบันเทิงผสมผสานไปกับสาระความรู้ตลอดทั้งวัน เด็กทุกคนต่างอยากที่จะร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา

การมีวันเด็กก็เหมือนเป็นการยอมรับในตัวของเด็กว่าพวกเขามีตัวตนและมีความสำคัญต่อสังคมต่อประเทศชาติอย่างไร เด็กของประเทศไหนก็ตามที่มีคุณภาพ เก่งคิด เก่งเรียน เก่งพัฒนาและช่วยเหลือส่วนรวม ประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในอนาคต ด้วยเด็กของเขามีความแกร่งในร่างกายและจิตใจที่จะไม่หลงเป็นเหยื่อในสิ่งที่จะมอมเมาให้คุณภาพของเยาวชนต้องด้อยลงที่จะมอมเมาให้คุณภาพของเยาวชนต้องด้อยลง

สิ่งสำคัญผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่าเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ค่านิยมเรื่องวัตถุมามอมเมาให้เด็กๆ ของเราหลงทางแล้วกัน มาร่วมกันช่วยสร้างชาติและสร้างเด็กของเราให้มีความเข้มแข็งด้วยการมอบสิ่งที่ดีและถูกต้องให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำ แนวทางในการปฏิบัติตนที่ดี และความสามารถในการดูแลชีวิตของเขาให้มีคุณภาพ และผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านเมืองจะต้องเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องทั้งแนวคิดและการดำเนินชีวิต เด็กๆ จะซึมซับไปเองกับสิ่งดีๆ ที่ผู้ใหญ่ได้ทำไว้จนเกิดความศรัทธาสิ่งดีๆ นั้นก็จะติดอยู่ในความทรงจำของเด็กและนำมาปฏิบัติตาม บางครั้งอาจไม่ต้องสอนด้วยคำพูดให้เปลืองเวลาแต่สอนด้วยการกระทำ ผลที่ได้จะยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าค่ะ

11 January 2546

By นันท์นภัส ประสานทอง / กรมสุขภาพจิต

Views, 2458