ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

17 ปี สถาปนา กรมสุขภาพจิต

วิกฤตคนไทย ปี 52

เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต-การฆ่าตัวตายสูง

ในรอบปี 2551 ที่ผ่านพ้นไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในเมืองไทย มีทั้งเรื่องที่น่าจดจำ และไม่น่าจดจำ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยเป็นอย่างมาก เช่น วิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง วิกฤตเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงผลพวงต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญปัญหาหนึ่งในปัจจุบันที่อาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อสุขภาพจิตของคนไทยทั่วทั้งประเทศ

ทิศทางวิกฤตสุขภาพจิตของคนไทยในปี 2552 ที่นับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยทุกคน จากการสำรวจข้อมูลของกรมสุขภาพจิตในปี 2551 พบภาพรวมของผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทยมีผู้ป่วยร้อยละ 20 ของประชากร หรือประมาณ 12 ล้านคน ขณะที่มีผู้เข้าถึงบริการเพียงร้อยละ 4 หรือประมาณ 430,000 คน แบ่งเป็นโรคจิตเภท 6 แสนคน โรคซึมเศร้า 1.2 ล้านคน โรคอารมณ์แปรปรวน 240,000 คน โดยคาดการณ์ว่าในปี 2552 จะมีผู้ป่วยมากขึ้นถึง 1.1 ล้านคน ทางกรมสุขภาพจิตขอให้ทุกคนมีพลังใจที่เข้มแข็ง และพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2552 นี้ โดยจะมีการจัดทำข้อมูลการให้ความรู้ แบบทดสอบสุขภาพจิตเพื่อใช้ในการประเมินตนเอง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะใช้หลักการสร้าง "พลังสุขภาพจิต เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส" เพราะปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ หากเราและคนใกล้ชิดให้ความสนใจ


สาส์นจาก อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ชาตรี บานชื่น

คัดลอกจาก หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 9/4/2552 หน้า 1

9 April 2552

By DMH Information

Views, 6667