ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

วันสุขภาพจิตโลก 2010 (World Mental Health Day)

วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day)

โดย DMH Staffs

วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day)

No health without mental health

ปัญหาด้านสุขภาพจิต จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญเสมอมา เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้เกี่ยวข้องทั่วโลกทั้งรัฐบาลและองค์กรด้านสาธารณสุขในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ให้ความสนใจและแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนได้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งในปีนี้ องค์การอนามัยโลกจึงขอให้ทั่วโลกได้ตระหนักในปัญหาสุขภาพจิต โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลก โดยปีนี้มีคำขวัญว่า "No health without mental health"

Depression Screening Day: 7 ตุลาคม 2553

และในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม จะมีหลายประเทศที่ให้ความสำคัญและมีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิต ดังเช่น สหรัฐอเมริก อังกฤษ ออกเตรเลีย เป็นต้น ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายของประเทศนั้นๆ ได้จัดให้เป็นสัปดาห์ของการบริการสุขภาพจิต (Mental Health Care Week) ขึ้น ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกในสัปดาห์ดังกล่าวคือ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์จะเป็นวันแห่งการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (Depression Screening Day) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักในปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัญหาโรคซึมเศร้า ซึ่งกำลังคุกคามประชาชนทั่วโลกเป็นอย่างมาก

โรคซึมเศร้าเป็นโรคหนึ่งซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา เหมือนกับโรคทางกายอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอ ล้มเหลว หรือไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง เกิดได้ทั้งมีสาเหตุเช่นการสูญเสีย การหย่าร้าง ความผิดหวัง และเกิดได้เองโดยไม่มีสาเหตุใดๆ (กรรมพันธุ์) ซึ่งในปัจจุบันโรคนี้สามารถรักษาหายได้ด้วยการใช้ยา การรักษาทางจิตใจ รวมทั้งการออกกำลังกาย หรือทั้งสามอย่างรวมกัน

จากรายงาน การศึกษาของธนาคารโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและคาดหมายยว่า ในปี 2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุข (Burden of Disease) ระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจหลอดเลือด ปัจจุบันการศึกษาภาระของปัญหาสุขภาพทั้งไทยและของโลก ปัญหานี้อยู่ในอันดับ 4 ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความสำคัญ เพราะโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก เพราะคนที่ป่วยถ้าไม่ดูแลให้ดีจะเป็นเรื้อรัง บางคนกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคนี้ ต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลบ่อย เพราะบางทีอาการของโรคจะแสดงออกทางอาการทางกายหลายอย่าง ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข จะไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างคนปกติหรือทำมาหาเลี้ยงชีพตนเอง เป็นภาระต่อญาติ ต่อสังคม สุดท้ายก็นำไปสู่ปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง คือการฆ่าตัวตาย สูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติโดยที่เราสามารถป้องกันและแก้ไขได้

ซึ่งสำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต และภาคีเครือข่าย ได้จัดให้มีวันแห่งการคัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยจัดให้มีพร้อมกันสองแห่ง ในวันที่ 8 ตุลาคม (ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ตุลาคมของสหรัฐอเมริกา) คือ ในกรุงเทพมหานคร จัดให้มีที่ รพ.ศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี และในต่างจังหวัดจัดที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยในวันดังกล่าวจะเหมือนกับเป็นการเปิดบ้านด้านสุขภาพจิต ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคซึมเศร้า การทำแบบประเมินตนเองเพื่อหาความเสี่ยงของการเป็นโรคซึมเศร้า บริการข้อมูลข่าวสารด้านโรคซึมเศร้าและปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ในเวลาราชการ หรือสามารถทำแบบประเมินตนเองเพื่อหาความเสี่ยงด้านโรคซึมเศร้าออนไลน์....คลิกที่นี่ค่ะ กรมสุขภาพจิต หรือเวปป์ไซท์ คลินิกคลายเศร้า รพ.ศรีธัญญา

สำหรับทั่วโลก ในวันดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารวมถึงให้มีการอภิปรายถึงปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตเวชและการบริการรักษาพยาบาล ช่องว่างในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลทางจิตเวช ประสาทวิทยา และยาเสพติดคือประเด็นหลักที่จะต้องรณรงค์ให้ทั่วโลกได้ตระหนักว่าเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในประเทศยากจน

ความจริงแล้ว ปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจนั้นถือเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะนี่คือความเป็นจริงที่เราไม่สามารถแยกปัญหาการเจ็บป่วยทางกายและการเจ็บป่วยทางจิตออกจากกัน โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว การบูรณาการดูแลทางจิตใจควบคู่ไปด้วยเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องตระหนัก

ดังนั้น เนื่องในวันสุขภาพจิตโลกในปีนี้ องค์การอนามัยโลกจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องแนวทางการขจัดช่องว่างในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยได้เปิดตัวโครงการ Mental Health Gap Intervention Guide (mhGAP-IG) และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการขึ้น

*******************************************

ทีมงานบทความสุขภาพจิต ห้องสมุด รพ.ศรีธัญญา

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

7 ตุลาคม 2553

By DMH Staffs

Views, 9711