ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

คุณเครียดกับการเมืองมากไปหรือไม่

คุณเครียดกับการเมืองมากไปหรือไม่

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

ก่อนความเครียดจากการเมืองจะมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน กรมสุขภาพจิตจึงเชิญชวนมาเช็กความเข้มของอารมณ์ตนเองและคนรอบข้าง เพื่อชะลอความเครียดและความขัดแย้งอย่างรู้เท่าทันจิตใจกันค่ะ

แบบประเมิน : ในช่วง 2 เดือน ที่ผ่านมา คุณมีความรู้สึกต่อข้อความต่อไปนี้อย่างไร

1. ฉันมักอารมณ์เสียเวลาคุยเรื่องการเมือง ( ใช่, ไม่แน่ใจ, ไม่ใช่)

2. เวลาคนพูดเรื่องการเมืองที่ฉันไม่เห็นด้วย ฉันอดไม่ได้ต้องเถียงเสมอ ( ใช่, ไม่แน่ใจ, ไม่ใช่)

3. ฉันหมกมุ่นเรื่องการเมือง จนลืมเรื่องบ้านฉัน ( ใช่, ไม่แน่ใจ, ไม่ใช่)

4. ฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงกับประเทศไทยตลอดเวลา ( ใช่, ไม่แน่ใจ, ไม่ใช่)

5. ฉันมักจะพยายามโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดเห็นทางการเมืองของฉันเสมอ ( ใช่, ไม่แน่ใจ, ไม่ใช่)

การให้คะแนน : ใช่ = 2 คะแนน, ไม่แน่ใจ = 1 คะแนน, ไม่ใช่ = 0 คะแนน

การแปลผล : รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดแล้วอ่านผลประเมินกันเลยค่ะ

กลุ่มที่ 1 ได้คะแนน 0-2 คะแนน อารมณ์ทางการเมืองของคุณปกติ

กลุ่มที่ 2 ได้คะแนน 3-5 คะแนน อารมณ์ทางการเมืองของคุณอยู่ใน

ระดับปานกลาง คุณมีจุดยืนและรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ แต่มีความเสี่ยงที่จะเครียดและเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ถ้าหมกมุ่นมากเกินไป

กลุ่มที่ 3 ได้คะแนน 6-10 คะแนน อารมณ์ทางการเมืองของคุณค่อนข้างรุนแรง คุณมีความเสี่ยงต่อความเครียดและขัดแย้งกับผู้อื่นสูง

คำแนะนำ : แบ่งตามกลุ่มคะแนนดังนี้ค่ะ

กลุ่มที่ 1 เปิดรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และตระหนักเพียงว่าเป็นความคิดเห็นทางการเมืองที่อาจไม่ตรงกันได้

กลุ่มที่ 2 ควรหากิจกรรมอย่างอื่นทำ เช่น ไปท่องเที่ยวหรืออกกำลังกายบ้าง

กลุ่มที่ 3 ไม่ควรเปิดรับสื่อที่นำเสนอเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองทั้งวัน หากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้าง และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานการณ์หรือกับบุคคลที่มีความคิดรุนแรง

เมื่อรู้ธรรมชาติจิตใจเช่นนี้ ไม่ว่ากระแสความขัดแย้งทางการเมืองจะร้อนแรงขึ้นเพียงใด ก็ไม่อาจทำให้จิตใจคุณขุ่นมัวได้แล้วค่ะ

*******************************************

นิตยสารชีวจิต. ปีที่ 12, ฉบับที่ 278, 1 พฤษภาคม 2554, หน้า 14

Posted by dmhstaff/sty-lib

6 June 2554

By นิตยสารชีวจิต

Views, 3049