ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เทคนิคสกัดจุดเครียดหลังเลือกตั้ง

เทคนิคสกัดจุดเครียดหลังเลือกตั้ง
Posted by

DMH Staff/Sty-Lib

แม้การเลือกตั้งจะผ่านมาแล้วหนึ่งเดือน แต่บรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวไทยทุกคนยังดำเนินต่อ พร้อมกับความคาดหมายว่าเรื่องขัดแย้งใดๆ ก็ตามจะสิ้นสุด นำสู่การปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริง

ดังเช่นมุมมองของ คุณธีรยุทธ บุญมี ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า

“ผมเชื่อว่าเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงกำลังคลี่คลายไปโดยธรรมชาติ แต่จะมาสมานฉันท์ด้วยคำพูดคงไม่ได้” เพราะคนไทยติดเรื่องหน้าตา ใครผิด ใครถูก ต้องพูดกันให้ชัด ฉะนั้นขอกันเฉยๆ คงไม่เกิด ผมรอให้เวลาคลี่คลาย แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง”

แต่ถึงอย่างไรเราคงต้องยอมรับว่า ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมามีส่วนสร้างความเครียดให้ประชาชนผู้ผิดหวังในผลการเลือกตั้งไม่มาก็น้อย ก่อนที่ความเครียดจะแปลงร่างเป็นโรคร้าย เรามีเทคนิคสกัดจุดเครียดมาบอกกันค่ะ

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงสาเหตุของความเครียดว่า

“ส่วนใหญ่ความเครียดมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอารมณ์รุนแรงหรือฉุนเฉียว เมื่อผู้นั้นสนใจการเมือง ยอ่มมีความเป็นไปได้สูงที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง แต่เรื่องของฝ่ายที่ตนเองชื่นชอบ จนทำให้มีความคิดเห็นทางการเมืองเบี่ยงเบนไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป

“ยิ่งเมื่อมีกิจกรรมหรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองคนเหล่านี้จะมีอารมณ์ร่วมสูง หากความคิดเห็นนั้นขัดแย้งกับความเชื่อของตน มักเกิดความไม่พอใจที่แปรเปลี่ยนเป็นความเครียดได้ในที่สุด”

นายแพทย์ยงยุทธ ได้แนะนำวิธีป้องกันและลดความเครียดหลังทราบผลการเลือกตั้ง ดังนี้

เปิดรับข่าวสารรอบด้าน รับฟังข่าวสารทางการเมือง อย่างหลากหลายในทุกสื่อ อย่ามุ่งฟังแต่ความคิดเห็นหรือข้อมูลในเรื่องของฝ่ายที่ตนเองชอบเพียงอย่างเดียว

บริหารเวลา หยุดเครียด แบ่งเวลาในชีวิตประจำวันให้เป็นสัดส่วน เริ่มจากการกำหนดเวลาติดตามข่าวสารทางการเมืองไม่เกินสันละ ๒-๓ ชั่วโมง และนำเวลาที่เหลือไปทำงาน ทำกิจกรรมกับครอบครัว ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

สร้างพลังคิดบวก ปรับความคิดพร้อมสร้างความเข้าใจใหม่ว่า การมีความคิดเห็นทางการเมืองหลากหลายในสังคมเป็นสิ่งที่ดี แสดงถึงความตื่นตัวทางการเมือง ทำให้การเมืองเป็นเรื่องเปิดเผยตรวจสอบได้ ทั้งยังทำให้เห็นปัญหาที่จะนำมาสู่การแก้ไขได้

นอกจากนั้นนายแพทย์ยงยุทธ ยังแนะนำให้คนในชุมชนและสังคมมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วยวิธีต่อไปนี้

รับฟังช่วยคลายเครียด คนรอบข้างควรช่วยรับฟังผู้ที่ต้องการแสดงความเห็นทางการเมือง หากสังเกตว่าเขาเริ่มมีอารมณ์รุนแรงในการแสดงความคิดเห็น ให้รับฟังก่อนแล้วค่อยๆ หาจังหวะลดอารมณ์ และอธิบายถึงผลเสียของความเครียด และเทคนิคจัดการกับความเครียด

เสนอความจริงรอบด้าน สื่อมวลชนทุกแขนงควรนำเสนอข่างการเมืองให้รอบด้าน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ข่าวหลากแง่มุม

อย่ามัวจมอยู่กับความเครียด มาร่วมกันสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเรากันดีกว่าค่ะ

อ้างอิง

หนังสือเรื่อง สุขภาพคนไทย ๒๕๕๔ : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

*******************************************

ชีวจิต ปีที่ ๑๓, ฉบับที่ ๓๐๘, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ หน้า ๑๔

Posted by dmhstaff/sty-lib

22 August 2554

By นิตยสารชีวจิต

Views, 2076