ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

๔ ภัยร้ายทำลายมนุษย์งาน

๔ ภัยร้ายทำลายมนุษย์งาน
Posted by

DMH Staff/Sty-Lib

วอหนึ่งเรียกวอสอง ตอนทำงานระวังศตรูเล่นงานด้วย เดี๋ยวป่วย ย้ำ เดี๋ยวป่วย

ใช่แล้วค่ะ ระหว่างที่เรามัวแต่ขยันก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่นั้น อาจกำลังถูกภัยทั้งจากภายนอกและภายในร่างกายคุกคามจนเกิดโรคหรืออาการทางกายและใจได้

ภัยที่พึงระวังจากการทำงานนั้นประกอบด้วย

๑. สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ เสียง แสง รังสี ความร้อน ความเย็น หรือแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงาน

๒. สิ่งคุกคามทางเคมี ได้แก่ สารพิษหรือสารเคมีที่ได้รับจากการสูดดม สัมผัสหรือกิน

๓. สิ่งคุกคามจากการทำงานไม่ถูกสุขลักษณะ ได้แก่ ท่าทางการทำงานแบบผิดๆ

๔. สิ่งคุกคามทางจิตสังคม ได้แก่ ความเครียด

งานนี้ไม่ได้ขู่ให้กลัว เพียงแต่อยากให้ทุกคนรู้ไว้เพื่อป้องกันตัวค่ะ

*******************************************

ชีวจิต ปีที่ ๑๓, ฉบับที่ ๓๐๕, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ หน้า ๑๘

Posted by dmhstaff/sty-lib

29 August 2554

By ชีวจิต

Views, 2978